8.6.2016/2563 HFD:2016:88

Avfallslagen - Kommuns skyldighet att samarbeta - För kommuner gemensamt organ - Avtal om gemensam avfallsnämnd - Kommunal självstyrelse

Den regionala avfallsnämnden i Nyslott var ett i 77 § i kommunallagen avsett för flera kommuner gemensamt organ, som inrättats i Nyslotts stads förvaltningsorganisation. Nämnden fungerade på Savonlinnan seudun Jätehuolto Oy:s verksamhetsområde som en sådan avfallshanteringsmyndighet som avses i 23 § i avfallslagen. Nämnda aktiebolag ägdes av kommunerna och hade bildats med stöd av 43 § i avfallslagen. Enligt punkt 13 i avtalet om den regionala avfallsnämnden trädde avtalet i kraft för de kommuner som godkänt det när kommunfullmäktige i ifrågavarande kommun godkänt avtalet. Sulkava kommun hade inte undertecknat avtalet och kommunfullmäktige i Sulkava hade inte godkänt det.

Den i 23 § 2 mom. i avfallslagen föreskrivna skyldigheten för myndigheter att samarbeta gällde också Sulkava kommun, som till Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy hade överfört den mottagning och behandling av avfall som kommunen ansvarade för. Den omständigheten att kommunen genom Sulkavan Palvelut Oy, som kommunen ägde, var delägare i avfallsbolaget saknade betydelse för bedömningen. Av den skyldighet till myndighetssamarbete om vilken föreskrivs i 23 § 2 mom. i avfallslagen följde dock inte direkt att den regionala avfallsnämnden i Nyslott skulle ha varit behörig att fatta beslut som var bindande för Sulkava kommun.

Enligt stabiliserade principer för tolkningen av 121 § i grundlagen skulle kommunerna även i fråga om obligatoriskt samarbete kunna komma överens med varandra om hur besluten fattades inom samarbetsområdet. Även det i 23 § 2 mom. i avfallslagen avsedda gemensamma organets behörighet inom sitt verksamhetsområde var beroende av avtal mellan kommunerna om en gemensam avfallshanteringsmyndighet och det förfarande i vilket den gemensamma myndigheten fattade sina beslut. Den regionala avfallsnämnden i Nyslott hade således inte behörighet att fatta beslut som gällde Sulkava kommun.

Avfallslagen (646/2011) 23 § 1 mom. och 43 § 1 mom.

Kommunallagen (365/1995) 76 § 1 mom., 77 § 1 mom. och 90 § 2 mom.

Finlands grundlag 121 § 1 mom.

Se HFD 2014:144

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.