7.6.2016/2545 HFD:2016:86

Utlänningsärende - Inreseförbud - Återkallande av inreseförbud - Unionsmedborgares familjemedlem - Allmän ordning och säkerhet - Brott - Band till Finland

Serbiske medborgaren A hade hos Migrationsverket ansökt om återkallelse av det inreseförbud som han meddelats år 2009 för hela Schengenområdet. Förbudet hade meddelats att gälla tills vidare. A:s äkta make var finsk medborgare och hade använt sin rätt att som unionsmedborgare fritt röra sig inom unionen genom att åren 2008 - 2013 vistas i Sverige och sedermera återvända till Finland. För A skulle således i hans egenskap av familjemedlem till en unionsmedborgare tillämpas bestämmelserna i 10 kap. i utlänningslagen. Migrationsverket hade ändrat inreseförbudet till ett tidsbestämt förbud och till att gälla endast Finland.

A hade åren 2000 - 2007 i Finland upprepade gånger gjort sig skyldig till bland annat narkotika- och våldsbrott, för vilka han dömts till flera fängelsestraff. Det kunde anses att A fortfarande utgjorde ett verkligt, aktuellt och tillräckligt allvarligt hot mot allmän ordning och säkerhet på det sätt som avses i 156 § 1 mom. och 170 § 1 mom. i utlänningslagen och i unionens domstols rättspraxis. Trots att en sådan bedömning enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier eller enligt unionens domstols rättspraxis inte kunde grunda sig enbart på att brott begåtts, innebar detta inte att A:s tidigare brottsliga verksamhet inte alls skulle beaktas vid bedömningen av förutsättningarna att återkalla inreseförbudet. Vid bedömningen skulle dock även tas hänsyn till A:s familjeband till hans i Finland bosatta make och barn.

I saken hade inte framgått någon sådan i 170 § 2 mom. i utlänningslagen avsedd förändring av förhållandena eller ett i samma lagrum avsett personligt skäl som skulle ha inneburit att inreseförbudet till Finland borde ha återkallats.

Utlänningslagen 6 § 1 mom., 146 och 153 §, 154 § 1 mom. 1 punkten samt 156 och 170 § i utlänningslagen

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG artiklarna 3.1, 27.1 och 27.2 samt 32 .1

Unionens domstols domar i målen C-202/13, McCarthy m.fl, C-33/07, Jipa samt C-145/09, Tsakouridis

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.