3.6.2016/2514 HFD:2016:85

Myndighets passivitet - Kommunal tjänsteinnehavare - Yrkande som gäller lön eller annan ekonomisk förmån - Anhängiggörandet av ärende hos kommun - Förvaltningstvist - Kommuns skyldighet att avgöra ett ärende - Underlåtelse hos kommunen att avgöra ett ärende - Överföring av ett ärende till kommunen

A hade i en ansökan i förvaltningstvistemål som han tillställt förvaltningsdomstolen 12.12.2014 yrkat att T:s skolnämnd eller T:s kommun skulle åläggas att med anledning av tjänsteförhållande till A i ersättning betala över 10 000 euro jämte dröjsmålsränta enligt räntelagen från 1.9.2011 samt även skadestånd. Enligt ansökan var det frågan om bland annat övertidsersättningar för de handledningssamtal och den arbetshandledning som ordnats för A innan A sagts upp från sin tjänst, samt måltidsersättningar, semesterersättning och utebliven lön.

Förvaltningsdomstolen avvisade A:s ansökan och skadeståndsyrkandet utan att pröva dem. Ansökan avvisades på den grunden att yrkande på lön eller annan ekonomisk förmån skulle avgöras i den ordning som föreskrivs i 55 och 50 § i lagen om kommunala tjänsteinnehavare, vilket innebar att tjänsteinnehavaren skulle framställa ett betalningsyrkande till arbetsgivaren, i vars beslut enligt nämnda lag kunde sökas ändring genom kommunalbesvär. Saken kunde således inte handläggas som förvaltningstvistemål.

Högsta förvaltningsdomstolen upphävde förvaltningsdomstolens beslut till den del som förvaltningsdomstolen hade avvisat ansökan utan att pröva den och överförde ärendet till T kommun för att avgöras som ett i 55 § i lagen om kommunala tjänsteinnehavare avsett ansökningsärende. A hade 2.8.2011 per e-post tillställt kommunens löneräkningsenhet en ansökan om lön och andra ekonomiska förmåner som hänförde sig till att A skött sin tjänst. Kommunen hade inte handlagt eller avgjort saken. Enligt lagen om kommunala tjänsteinnehavare och förvaltningslagen var kommunen som arbetsgivare skyldig att avgöra en ansökan som tillställts kommunen. Denna skyldighet var inte beroende av vilket avgörande möjligen skulle bli. Med beaktande av att läraren redan hade anhängiggjort saken hos kommunen utan att få ett överklagbart avgörande av den, var förvaltningsdomstolens beslut att avvisa lärarens yrkanden därför felaktigt.

Finlands grundlag 21 §

Europeiska människorättskonventionen artikel 6.1

Lagen om kommunala tjänsteinnehavare 50 § 1 mom. och 55 §

Förvaltningslagen 2 § 1 och 2 mom., 16 §, 18 § 1 mom., 19 §, 22 § 2 mom. och 23 § 1 mom.

Lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet 9 § 2 mom., 10 § 1 mom. och 13 § 1 mom.

Förvaltningsprocesslagen 69 § 1 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.