30.5.2016/2409 HFD:2016:83

Utlänningsärende - Ansvarsbestämningsförordningen (s.k. Dublin III) - Klausulen om diskretionär bedömning - Förälder till finsk medborgare - Helhetsbedömning

Frågan gällde om en ansökan om internationellt skydd, som en medborgare i tredje land lämnat in i Finland, genom undantag från huvudregeln i EU:s ansvarsbestämningsförordning och med stöd av klausulen om diskretionär bedömning i samma förordning skulle behandlas i Finland, när hänsyn togs till samtliga omständigheter i målet, till vilka hörde att det hade utretts att A:s barn fått finskt medborgarskap.

I sin bedömning utgick högsta förvaltningsdomstolen förutom från ansvarsbestämningsförordningen även från bestämmelserna i grundlagen och utlänningslagen.

Enligt 9 § 3 mom. i Finlands grundlag får finska medborgare inte landsförvisas eller mot sin vilja utlämnas eller föras till ett annat land. Målet gällde avvisande av modern till en finsk medborgare, varför det överklagade beslutet inte direkt innebar att en finsk medborgare skulle komma att föras till ett annat land. Med hänsyn till barnets ålder och beroendeförhållande till modern samt de övriga omständigheterna i fallet hade en avvisning av modern till den stat som i första hand var ansvarig för behandlingen av hennes asylansökan i detta fall dock de facto ha inneburit att även barnet skulle komma att föras till ett annat land.

Under dessa förhållanden vägde de omständigheter gällande barnets bästa och skyddet för familjeliv vilka talade mot en avvisning av A tyngre än de övriga omständigheter som skulle beaktas vid en sådan helhetsbedömning om vilken bestäms i 146 § i utlänningslagen. A skulle därför inte avvisas, utan hennes ansökan om internationellt skydd skulle till följd av de individuella omständigheterna i fallet behandlas i Finland med stöd av artikel 17.1 i ansvarsbestämningsförordningen.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 604/2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat (den omarbetade ansvarsbestämningsförordningen, den s.k. Dublin III-förordningen) artikel 3.1 - 3.2., artikel 6.1, artikel 17.1 och artikel 20.3

Finlands grundlag 9 § 3 mom.

Utlänningslagen 146 § 1 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.