24.5.2016/2298 HFD:2016:79

Utlänningsärende - Uppehållstillstånd - Familjeåterförening - Förutsättning om minderårighet - Handläggning av ansökan utan dröjsmål

Högsta förvaltningsdomstolen hade att ta ställning till om det med stöd av 38 § 1 mom. i utlänningslagen, när även undantagsbestämmelsen i paragrafens 2 mom. beaktades, var möjligt att två minderåriga barn till anknytningspersonen, som beviljats flykting­status i Finland, förvägrades uppehållstillstånd på grund av familjeband därför att sökandena uppnått myndig ålder.

I bestämmelsen i 38 § 2 mom. i utlänningslagen förutsätts inte att behandlingen av ansökan om uppehållstillstånd hade fördröjts till följd av Migrationsverkets egen verksamhet, utan att behandlingen av ansökan har fördröjts i betydande grad av en orsak som inte beror på sökanden eller anknytningspersonen.

Under de rådande förhållandena skulle i behandlingstiden för ansökan om uppehållstillstånd inräknas den tid under vilken sökandena inte hade kunnat anhängiggöra sin ansökan om uppehållstillstånd därför att arbetet hopat sig hos den lokala finska representationen. Ansökningarna hade varit anhängiga hos Migrationsverket över sju månader utan några åtgärder, varefter Migrationsverket hade begärt att representationen skulle höra sökandena. Av handlingarna i ärendet framgick inte varför det inte hade varit möjligt att höra de minderåriga sökandena hos representationen när de lämnade sin ansökan om uppehållstillstånd till representationen.

Under ovan nämnda förhållanden skulle behandlingen av ansökan på ett i 38 § 2 mom. i utlänningslagen avsett sätt anses ha fördröjts i betydande grad av en orsak som inte berodde på sökanden eller anknytningspersonen. Det var inte fråga om ett exceptionellt svårt familjeåterföreningsärende och sökandena och anknytningspersonen hade inte försummat sin skyldighet att med medverka till utredningen av sin sak.

Migrationsverket hade inte på de grunder som verket anfört kunnat avslå sökandenas ansökningar om uppehållstillstånd. Migrationsverkets och förvaltningsdomstolens beslut upphävdes och ansökningarna om uppehållstillstånd återvisades till Migrationsverket för ny behandling.

Finlands grundlag 21 § 1 mom.

Förvaltningslagen 23 § 1 mom.

Utlänningslagen 6 § 3 mom., 8 § 1 mom., 37 § 1 mom., 38 §, 60 § 1 mom., 69 a § och 114 § 1 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.