4.3.2016/662 HFD:2016:23

Företagare som utför tjänster mot servicesedel - Avförande av serviceproducent ur förteckningen över godkända serviceproducenter - Överklagbarhet - Besvärsrätt - Kommunalbesvär - Förvaltningsbesvär

En tjänsteinnehavare som var underställd social- och hälsovårdsnämnden i en kommun hade beslutat avföra X:s företag ur stadens förteckning över de serviceproducenter som staden godkänt att utföra tjänster mot servicesedel. Social- och hälsovårdsnämnden hade avslagit X:s rättelseyrkande över tjänsteinnehavarens beslut.

Förvaltningsdomstolen undanröjde den anvisning för sökande av ändring som staden gett X och avvisade X:s besvär. Enligt förvaltningsdomstolens beslutsskäl kunde förvaltningsdomstolen inte pröva besvär som gällde avförande av en serviceproducent ur ovan nämnda förteckning, eftersom besvären gällde en reell åtgärd som myndigheten vidtagit i sin förvaltning.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att tjänsteinnehavarens beslut innefattade ett överklagbart beslut. Beslutet inverkande på X:s rätt att tillhandahålla tjänster mot servicesedel i kommunen och det hade betydelse för hans rörelse. X hade rätt att söka ändring i tjänsteinnehavarens beslut.

Eftersom annat inte särskilt föreskrivits i lag, tillämpades i fråga om ändringssökandet bestämmelserna i kommunallagen i den lydelse som de hade när tjänsteinnehavaren fattade sitt beslut. Förvaltningsdomstolen borde ha prövat X:s besvär över nämndens beslut som kommunalbesvär. Saken återvisades till förvaltningsdomstolen för ny handläggning.

Finlands grundlag 18 § 1 mom. och 21 § 1 mom.

Lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården 1 och 2 §, 3 § 1 mom. 2 punkten, 4 § 2, 3 och 4 mom. samt 5 § 1 och 2 mom.

Förvaltningsprocesslagen 5 § 1 mom. och 6 § 1 mom.

Kommunallagen (365/1995) 88 §, 89 § 1 och 2 mom., 90 § 1 och 2 mom., 91 § och 92 § 1 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.