23.12.2014/4019 HFD:2014:189

Kommunalbesvär - Offentlig upphandling - Anbudsförfarande - Nationellt tröskelvärde - Upphandling vars värde underskrider det nationella tröskelvärdet - En förvaltningsdomstols behörighet - I vilken omfattning ett upphandlingsbeslut prövas - Besvärsgrunder - Ändring av upphandlingsbeslut - Fastställande av utgången i ett anbudsförfarande - Rätts­principerna inom förvaltningen - Jämlikhetsprincipen - Jämbördigt och icke-diskriminerande bemötande

Värdet av en upphandling som en kommun genomfört hade stannat under det nationella tröskelvärde som framgår av 15 § i lagen om offentlig upphandling och nämnda lag tillämpades således inte på upphandlingen. Förvaltningsdomstolen var behörig att såsom kommunalbesvär pröva en kommunal myndighets besvär över upphandlingsbeslutet.

Förvaltningsdomstolen var behörig att pröva det överklagade upphandlingsbeslutet endast i den omfattning som de i besvären anförda besvärsgrunderna medförde. Följaktligen borde förvaltningsdomstolen inte ha uttalat sig om de i anbudsförfrågan konstaterade jämförelsegrunder eller jämförelsen av anbuden till andra delar än vad som framgått av besvären.

Till följd av att kommunalbesvär till sin grundläggande karaktär är kassatoriska besvär, föll det inte inom ramen för förvaltningsdomstolens behörighet att fastställa att ändringssökandens anbud skulle betraktas som det segrande anbudet. Ändringssökandens yrkande om detta skulle avvisas utan att prövas i sak.

Med anledning av de kommunalbesvär som anförts över upphandlingsbeslutet gällde det att avgöra om kommunen när den beslöt om upphandlingen hade handlat i strid med de rättsprinciper inom förvaltningen om vilka bestäms i 6 § i förvaltningslagen, särskilt jämlikhetsprincipen. Trots att upphandlingslagstiftningen inte var tillämplig i saken, kunde rättspraxis som gällde principerna i denna lagstiftning dock tjäna som ledning vid tolkningen av rättsprinciperna inom förvaltningen.

Lagen om offentlig upphandling 15 §

Kommunallagen 90 §

Förvaltningslagen 6 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.