2.10.2014/2909 HFD:2014:144

Kommun- och servicestrukturreformen - Förpliktande av kommun till samarbete - Statsrådets behörighet - Grundlagsskyddet för kommunal självstyrelse - Beslutsordningen inom ett samarbetsområde - Ensidig bestämmanderätt

Statsrådet hade med stöd av 15 § 2 mom. andra och tredje meningen i lagen om en kommun- och servicestrukturreform (ramlagen) behörighet att även efter den i 5 a § i ramlagen avsedda tiden fatta beslut med vilka en kommun förpliktas till samarbete, när kommunen hade beslutat sköta de uppgifter som avses i 5 § 3 mom. i nämnda lag på ett annat sätt än vad den hade meddelat statsrådet med stöd av 5 b § 4 mom. och det nya sätt att sköta uppgifterna som kommunen hade fattat beslut om inte uppfyllde kraven i samma lags 5 § om hur dessa uppgifter ska skötas.

I det beslut av statsrådets allmänna sammanträde med vilket Tohmajärvi kommun hade förpliktats att ordna sin primärvård i samarbete med Kitee stad ingick sådana bestämmelser om beslutsordningen inom samarbetsområdet vilka kunde ge Kitee ensidig bestämmanderätt. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att statsrådets beslut av denna anledning stod i strid med det i 121 § 1 mom. i grundlagen föreskrivna grundlagsskyddet för kommunal självstyrelse, när grundlagen till denna del tolkades enligt de hävdvunna tolkningsprinciper som framgår särskilt av grundlagsutskottets utlåtande i samband med att lagen om en kommun- och servicestrukturreform (GrUL 37/2006). Statsrådets beslut skulle upphävas på den grunden att det var lagstridigt.

Lagen om en kommun- och servicestrukturreform 5, 5 a, 5 b och 15 §

Finlands grundlag 121 § 1 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.