20.8.2014/2431 HFD:2014:129

Offentlig upphandling - Besvärsrätt - Part - Juridiskt intresse - I branschen verksamt företag - Yrkande att anbudsinfordran ska rättas och upphandlingen avbrytas - Anbudstid som går ut medan ett ärende är anhängigt i marknadsdomstolen - Betydelsen av att anbud inte lämnats

En stad hade begärt in anbud för sanering av gatubelysning. Ett i branschen verksamt företag hade under anbudstiden yrkat att staden skulle rätta vissa villkor i anbudsförfrågan som bolaget ansåg vara diskriminerande, och ändra dem så att de motsvarande gällande rättsregler. Efter att bolaget varit i kontakt med staden hade staden meddelat sig förlänga anbudstiden, men hade inte rättat sin anbudsförfrågan på det sätt som bolaget yrkat.

Innan anbudstiden gått ut hade bolaget anfört besvär hos marknadsdomstolen och yrkat att anbudsförfarandet skulle avbrytas och staden föreläggas att rätta sin anbudsförfrågan. Sedan besvären anhängiggjorts hade staden gjort vissa ändringar i de delar av anbudsförfrågan som bolaget hänvisat till i besvären, men hade inte rättat dessa på det sätt som bolaget yrkat. Medan saken var anhängig i marknadsdomstolen hade anbudstiden gått ut utan att bolaget hade lämnat något anbud.

Marknadsdomstolen avvisade bolagets besvär utan att pröva dem i sak. Marknadsdomstolen ansåg att bolaget inte var part i ärendet och således inte hade besvärsrätt, eftersom bolaget inte hade deltagit i anbudsförfarandet genom att lämna anbud.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att bolaget hade besvärsrätt med stöd av den partsställning som bolaget hade enligt lagen om offentlig upphandling, när denna lag tolkades utifrån de krav som unionsrätten ställer på förfarandet för sökande av ändring vid offentlig upphandling samt när man i övrigt tog hänsyn till bolagets åtgärder innan det anförde besvär hos marknadsdomstolen samt hur staden handlat i ärendet. Marknadsdomstolens beslut upphävdes och ärendet återvisades till marknadsdomstolen för ny handläggning.

Lagen om offentlig upphandling 85 § 1 mom. och 86 § 1 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.