Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2013

Avgörandena nummersvis

202-183 182-159 158-139 138-119 118-99 98-79 78-59 58-39 38-19 18-1

28.6.2013/2209 HFD:2013:118
Paketresa - Paketreserörelse - Resor för utbytesstuderande - Näringsidkare - Ideell förening - Register över paketreserörelser - Skyldighet att låta registrera sig - Konsumentskydd
27.6.2013/2197 HFD:2013:117
Beskattning av personlig inkomst - Skattepliktig kapitalinkomst - Överlåtelsevinst - Överlåtelseförlust - Överlåtbar warrant - Icke-listad warrant
27.6.2013/2165 HFD:2013:116
Miljötillstånd - Bergsbrytning - Stenkrossning - Tillståndsvillkor Förutsättningar för beviljande av tillstånd - Grundvattenområde av I klass - Förbud mot förorening av grundvatten - Elnät - Aggregat
27.6.2013/2164 HFD:2013:115
Mervärdesskatt - Omvänd skattskyldighet i byggbranschen - Annan än tillfällig försäljning av byggtjänster - Värmecentral
25.6.2013/2134 HFD:2013:114
Överlåtelseskatt - Värdepappersbegreppet - Kapitallån - Ränta - Rörelsevinstprocent
24.6.2013/2068 HFD:2013:113
Utlänningsärende - Internationellt skydd - Asyl - Sekundärt skydd - Mandatflykting - Betydelse av flyktingstatus - Förbud mot tillbakasändning
20.6.2013/2103 HFD:2013:112
Kommunalval - Jäv - Medlem av valnämnd - Medlem av centralvalnämnd - Inverkan på valresultatet
19.6.2013/2058 HFD:2013:111
Inkvarterings- och förplägnadsrörelse - Serveringstillstånd - Behörighet - Hälsoskyddsmyndighet - Musikbuller
19.6.2013/2034 HFD:2013:110
Markanvändning och byggande - Undantag - Strandbyggande - Dimensioneringsgrunder - Omvandling av strandlinje - Vildmarksområde
18.6.2013/2028 HFD:2013:109
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Ordning i vilken förluster avdras - Koncernbidrag - Undantagslov till att få dra av förluster trots ägarbyte
18.6.2013/2025 HFD:2013:108
Offentlig upphandling - Anförande av besvär inom utsatt tid - Väsentligheten av brist i upphandlingsbeslut - Möjlighet att bedöma rättsskyddsbehov - Prövning av besvär
14.6.2013/1970 HFD:2013:107
Mervärdesskatt - Skatt som får avdras - Allokering av kostnader - Direkt och omedelbar koppling - Allmänna kostnader - Koncerns moderbolag - Koncerns dotterbolag - Tjänster för utvärdering av förvärvsobjekt genom due diligence
12.6.2013/1916 HFD:2013:106
Beskattning av personlig inkomst - Överlåtelsevinst av egendom - Tidpunkt för fånget - Anskaffningsutgift - Avvittring - Giftorätt
7.6.2013/1892 HFD:2013:105
Begäran om förhandsavgörande av unionens domstol - Likabehandling av kvinnor och män - Ersättning vid olycksfall i arbetet - Försäkringsmatematiska faktorer - Förväntad livslängd - Skadestånd för brott mot unionsrätten - Medlemsstats ersättningsansvar
7.6.2013/1891 HFD:2013:104
Marktäktstillstånd - Förutsättningar för att bevilja tillstånd - Delgeneralplan med rättsverkningar - Planbestämmelser på ett område - Planbeteckning - Huvudsakligt användningsändamål - Område för idrotts- och rekreationsanläggningar - Marktäktsområde - Existerande verksamhet
6.6.2013/1887 HFD:2013:103
Utkomststöd - Sänkning av grunddel - Kundförhållande hos servicecenter för arbetskraften - Vägran att lämna förbindelse om informationsutbyte
4.6.2013/1872 HFD:2013:102
Förvaltningstvång - Spångar - Med CCA-lösning inpregnerade telefonstolpar som underlag och rullar för spångar - Miljöskyddslagen - Avfallslagen - REACH-förordningen - Problemavfall - Avfall - Behov av miljötillstånd - Förorening av mark - Natura 2000-objekt - Bedömningsplikt - Begränsningar som gäller utsläppande på marknaden och användning - Fri rörlighet - Bilaga XVII till REACH-förordningen - Begränsande villkor - Tillåtet användningsändamål - Brokonstruktion - Nationell miljöskyddslagstiftning - Förbud mot förorening av mark
31.5.2013/1851 HFD:2013:101
Beskattning av personlig inkomst - Skattskyldighet - Skattskyldighetens territoriella usträckning - Begränsad skattskyldighet - Inkomst som förvärvats i Finland - Fastighet - Aktiebolag - Indirekt ägande - Överlåtelse av aktier
30.5.2013/1844 HFD:2013:100
Markanvändning och byggande - Bygglov - Detaljplanebestämmelse - Fasad - Balkonglinjer - Fönsterindelning - Takform - Anpassning av byggnad till omgivningen - Riksomfattande mål för områdesanvändningen - Syn
27.5.2013/1796 HFD:2013:99
Varumärke - Ändringssökande - Invändning - Besvärsgrund - Partisymbol - Mot god sed - Vilseledande - Annans namn - Förväxlingsbarhet - Registrering i ond tro - Skydd för väl känt kännetecken - Näringsverksamhet - Partiverksamhet - Kampanjprodukter
Avgörandena nummersvis

202-183 182-159 158-139 138-119 118-99 98-79 78-59 58-39 38-19 18-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.