Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2013

Avgörandena nummersvis

202-183 182-159 158-139 138-119 118-99 98-79 78-59 58-39 38-19 18-1

8.10.2013/3173 HFD:2013:158
Inkomstbeskattning - Överlåtelsevinst av egendom - Affär av gåvonatur - Skogsavdrag som ska läggas till överlåtelsevinst - Anskaffningsutgift för den andel av fastighet som förvärvats mot vederlag
7.10.2013/3162 HFD:2013:157
Markanvändning och byggande - Generalplan - MU-beteckning - Huvudsakligt användningsändamål - Skälighet - Åtgärdsbegränsning - Tillstånd för miljöåtgärder
7.10.2013/3159 HFD:2013:156
Inkomstbeskattning - Skattepliktig inkomst - Stipendium - Släktfond - Begränsad krets av mottagare - Testators släkting
4.10.2013/3150 HFD:2013:155
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Ombildning av bolag - Fusion - Dotterbolag med säte i utlandet - Avdrag för förlust - Unionens domstols dom
3.10.2013/3140 HFD:2013:154
Kommunalärende - Privaträttsligt avtal - Förvaltningsbeslut - Avtals bindande verkan - Återkallande av beslut
3.10.2013/3139 HFD:2013:153
Skattefrihet för överlåtelsevinst av egen bostad - Stadigvarande bostad - Fastighetsförsäljning i form av två kvotdelar - Avtal om delning av besittningen
2.10.2013/3109 HFD:2013:152
Beskattning av personlig inkomst - Kapitalinkomst - Inkomst av virkesförsäljning - Fritidsfastighet - Avdrag för anskaffningsutgift
26.9.2013/3054 HFD:2013:151
Förköp - Överlåtelse av kvotdel av fastighet - Ett och samma köp - Kravet på minimiareal
26.9.2013/3022 HFD:2013:150
Djurskydd - Brådskande åtgärder - Utredning av ärende - Inlägg på Facebook - Kommunalveterinär - Djurskyddsbrott - Besluts giltighetstid - Interimistiskt förordnande - Förhållande till straffprocessen
26.9.2013/3016 HFD:2013:149
Klientavgift - Avgift för full kostnadsersättning som drivs in av försäkringsanstalt - Nedsättning av avgift för full kostnadsersättning - Nedsatt rätt till ersättning för försäkrad - Förvaltningstvistemål - Avgift som erläggs för sjukvård som ersätts med stöd av lagstadgad trafikförsäkring - Avgift för full kostnadsersättning - Försäkringsanstalts ersättningsskyldighet
25.9.2013/2997 HFD:2013:148
Allmännyttigt samfund - Svensk stiftelse - EU-rätt - Dividendinkomster - Återbäring av källskatt - Ränta som ska betalas på återbäringen - Tidsfrist för att ansöka om återbetalning
20.9.2013/2955 HFD:2013:147
Kommunal tjänsteinnehavare - Organisationsreform - Tjänsteregleringar - Förflyttning till ett annat tjänsteförhållande - Offentligt ansökningsförfarande - Principen om opartiskt bemötande
18.9.2013/2937 HFD:2013:146
Vägärende - Utredningsplan - Landsvägslagen - Besvärsrätt - Bullerolägenhet - Luftkvalitet - Aktieägare i ett bostadsaktiebolag - Bostad
16.9.2013/2894 HFD:2013:145
Varumärke - Förväxlingsbarhet - Märkeslikhet - Translitteration - Kyrilliska bokstäver - Internationellt varumärke - Godkännande för att gälla i Finland
12.9.2013/2828 HFD:2013:144
Offentlig upphandling - Anbud som motsvarar anbudsförfrågan - Uteslutande från anbudsförfarande - Tillståndsplikt för godstransport - Undantag från tillståndsplikten - Transport i anslutning till social- och hälsovårdsservice - Samkommun - Entydig anbudsförfrågan
11.9.2013/2807 HFD:2013:143
Inlösen för naturskyddsändamål - Skyldighet att förhandla med markägaren - Samfällighet - Samfällt vattenområde - Icke konstituerat delägarlag - Lagen om samfälligheter - Tidsfrist för att förverkliga nätverket Natura 2000
9.9.2013/2761 HFD:2013:142
Begränsning av kontakterna - Mötespromemoria - Överklagbarhet - Effektivt rättsmedel - Specialomsorger om utvecklingsstörda
6.9.2013/2732 HFD:2013:141
Inkomstbeskattning - Av arbetsgivaren ordnad företagshälsovård - Sjukkostnadsförsäkring - Sedvanlig och skälig personalförmån
6.9.2013/2730 HFD:2013:140
Mervärdesskatt - Skatteplikt - Undantag från skatteplikt på försäljning Arbetskraftspolitisk utbildningstjänst - Konkurrensutsättning
4.9.2013/2699 HFD:2013:139
Handikappservice - Färdtjänst för gravt handikappade - Arbetsresa
Avgörandena nummersvis

202-183 182-159 158-139 138-119 118-99 98-79 78-59 58-39 38-19 18-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.