Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2013

Avgörandena nummersvis

202-183 182-159 158-139 138-119 118-99 98-79 78-59 58-39 38-19 18-1

27.11.2013/3711 HFD:2013:182
Avfall - Återvinning av avfall - Jordbyggnad - Avstjälpningsplats - Miljötillstånd - Avfallshantering - Prioritetsordning - Avfallsmängd - Glaskross - Återvinning
22.11.2013/3651 HFD:2013:181
Handlingsoffentlighet - Forskningstillstånd - Vetenskaplig forskning - Forskningsprojekts vetenskaplighet - Receptdatabas - Läkemedelsföretag - Folkpensionsanstalten
22.11.2013/3632 HFD:2013:180
Utlänningsärende - Avvisning - Hinder för avlägsnande av en person ur landet - Så kallat tekniskt hinder - Utredning av hinder - Tillfälligt uppehållstillstånd - Irak
19.11.2013/3594 HFD:2013:179
Gruvärende - Förbehållsbeslut - Förbehållsanmälan - Malmletning - Samordningsskyldighet - Överklagbarhet - Besvärsrätt - Talerätt - Renskötsel - Samisk kultur - Sametinget - Renbeteslag - Renägare
19.11.2013/3593 HFD:2013:178
Inkomstbeskattning - Avdrag av förluster - Ägarväxling - Tillstånd att dra av förluster - Inbördes fastighetsbolag
12.11.2013/3538 HFD:2013:177
Patent - Tilläggsskydd - Läkemedelspreparat - Vaccin - Verksamt ämne - Försäljningstillstånd
8.11.2013/3515 HFD:2013:176
Kommunalärende - Fullmäktiges ordförande - Val som förrättas i fullmäktige - Kommunallagen - Fullmäktiges arbetsordning - Valsätt - Proportionella val - Val där man röstar på listor - Fråga om direkta val
7.11.2013/3509 HFD:2013:175
Förvaltningstvistemål - Anordnande av tillfällig vård för omhändertagna barn - Placering i enskilt hem - Arvode och ersättning enligt familjevårdarlagen - Muntligt uppdragsavtal
7.11.2013/3508 HFD:2013:174
Förvaltningstvistemål - Barnskydd - Placering av barn i enskilt hem - Kostnader för placering av barn - Uppdragsavtal enligt familjevårdarlagen - Retroaktivt yrkande
7.11.2013/3507 HFD:2013:173
Vattenlagen - Naturvårdslagen - Vattenhushållningsärende - Tillstånd till undantag eller avvikelse enligt naturvårdslagen - Förhållande som förutsätter föregående avgörande - Intressejämförelse - Förekomstplats för art som kräver särskilt skydd - Tillståndsvillkor
31.10.2013/3424 HFD:2013:172
Skjutvapen - Ne bis in idem - Fängelsestraff - Människorättskonventionen - Brottmål - Allmän säkerhet - Lämplighet - Innehavstillstånd - Återkallande av tillstånd - Grovt rattfylleri
31.10.2013/3423 HFD:2013:171
Handikapptjänster - Gravt handikappad - Personlig assistans - Lön till personlig assistent - Kommun - Ställföreträdande arbetsgivare - Arbetsgivares skyldigheter - Iakttagande av lag - Utländsk assistent utan uppehållstillstånd - Annullering av ersättning för viss tid - Rättsprinciperna inom förvaltningen
17.10.2013/3291 HFD:2013:166
Markanvändning och byggande - Bygglov - Ändring av användningsändamål - Byggförbud - Behov av undantag
17.10.2013/3288 HFD:2013:165
Förvaltningstvist - Offentligrättsligt rättsförhållande - Kommuners lagstadgade uppgifter - Offentlig förvaltningsuppgift - Socialvård - Boendetjänst - Enskild serviceproducent - Betalningsförbindelse - Ersättnings storlek - Vedertagen praxis
16.10.2013/3283 HFD:2013:164
Miljötillstånd - Reningsverk för avloppsvatten - Verksamhet som medför risk för förorening av miljön - Avloppsnät - Verksamhetsidkares ansvar - Tillståndsvillkor - Skyldighet att vara konsekvensmedveten - Tillståndsvillkor om förhindrande av förorening - Avtal
16.10.2013/3259 HFD:2013:163
Förvaltningstvångsärende - Miljövårdslagen - Beskjutning med tungt artilleri - Försvarsmaktens verksamhet - Tillståndskrav - Oskäligt besvär - Eventuellt sedvanlig olägenhet - Lokala förhållanden - Besvärsrätt - Kommunal miljövårdsmyndighet
10.10.2013/3221 HFD:2013:162
Grundläggande utbildning - Särskilt stöd - Personligt biträde - Förvaltningsbesvär - Ordning i vilken ändring ska sökas - Regional förvaltningsdomstol - Regionförvaltningsverk
9.10.2013/3181 HFD:2013:161
Myndighets besvärsrätt - Polisinrättning - Körrätt - Körförbud - Ordningsbot - Skuld
9.10.2013/3179 HFD:2013:160
Offentlig upphandling - Förbindelsefartygstrafik - Sekundär upphandling - Jämförelse av anbud - Totalekonomisk fördelaktighet - Jämförelsegrunder - Minimikrav i fråga om kvalitet - Upphandlingsförfarande med flera skeden
9.10.2013/3178 HFD:2013:159
Kommunalbesvär - Överklagbarhet - Faktisk förvaltningsåtgärd - Besvärsförbud - Besvärsmyndighet - Undervisnings offentlighet - Begränsning av rätten att följa undervisning
Avgörandena nummersvis

202-183 182-159 158-139 138-119 118-99 98-79 78-59 58-39 38-19 18-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.