Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2013

Avgörandena nummersvis

202-183 182-159 158-139 138-119 118-99 98-79 78-59 58-39 38-19 18-1

24.5.2013/1770 HFD:2013:98
Arvsbeskattning - Gåvobeskattning - Gåva som erhållits under de tre senaste åren före arvlåtarens död - Arvsskattebelopp - Avdrag av tidigare betald gåvoskatt från arvsskatt
22.5.2013/1747 HFD:2013:97
Utlänningsärende - Uppehållstillstånd - Familjeåterförening - Äktenskap - Minderårigt barn - Betydelsen av medborgarskap i unionsstat - Försörjningsförutsättningen - Avvikelse från försörjningsförutsättningen - Exceptionellt vägande skäl - Barns bästa
22.5.2013/1745 HFD:2013:96
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Inkomstkälla - Överföring av egendom från en inkomstkälla till en annan - Beskattningsförfarande - Sökande av ändring i beskattningen - Besvärsrätt - Besluts överklagbarhet - Behov av rättsskydd - Besluts bindande verkan - Inverkan på skattens belopp
22.5.2013/1743 HFD:2013:95
Kärnenergilagen - Avgift som ska samlas in hos innehavaren av en kärnanläggning - Finansiering av forskningsprojekt - Ändamålsbundenhet - Skydd för berättigade förväntningar - Statens kärnavfallshanteringsfond
20.5.2013/1723 HFD:2013:94
Varumärke - Särskiljningsförmåga - Varans form - Användning - Marknadsundersökning
16.5.2013/1704 HFD:2013:93
Beskattning av personlig inkomst - Finsk medborgare - Återgång till att vara allmänt skattskyldig - Treårsregeln - Ny flyttning utomlands - Väsentlig anknytning till Finland - Anställningsoption - I Finlands skattepliktig optionsförmån - OECD:s modellskatteavtalskommentar
15.5.2013/1687 HFD:2013:92
Statstjänsteman - Ersättning som motsvarar lön - Utnämning för viss tid - Ordinarie anställningsförhållande under tiden för tjänsteförhållande till vilket tjänstemannen utnämnts för viss tid - Upphörande av tjänsteförhållande till ämbetsverk - Återgång till ett tills vidare gällande anställningsförhållande efter utnämning till tjänsteförhållande för viss tid
15.5.2013/1684 HFD:2013:91
Markanvändning och byggande - Generalplan - Stranddelgeneralplan - Innehållskrav - Naturvärden - Jämlikt bemötande - Omvandling av strandlinje - Dimensionering - Byggrätt - Exploateringsgrad - Redan existerande tät bebyggelse
14.5.2013/1660 HFD:2013:90
Handlingsoffentlighet - Offentlighetsprincipen - Affärshemlighet - Partiell offentlighet - Garantiavtalet med Grekland
10.5.2013/1643 HFD:2013:89
Mervärdesskatt - Skattepliktig försäljning - Eget bruk av tjänster - Vederlagsfri överlåtelse - Försäljning av bredbandsanslutningar - Överlåtelse av vara till kund som ingått anslutningsavtal - Kampanjprodukt - Gåva på köpet
10.5.2013/1634 HFD:2013:88
Utlänningslagen - Registrering av unionsmedborgares rätt att uppehålla sig i landet - Vägrad registrering - Äventyrande av allmän ordning och säkerhet - Skyldig till brott - Estland
10.5.2013/1633 HFD:2013:87
Markanvändning och byggande - Detaljplan - Stranddetaljplan - Generalplans styrande verkan - Generalplans laga kraft
6.5.2013/1578 HFD:2013:86
Överlåtelseskatt - Överlåtelse av äganderätt till värdepapper - Delägarbostad - Minoritetsandel - Återköp
30.4.2013/1498 HFD:2013:85
Markanvändning och byggande - Undantag - Besvärsrätt - Landskap - Aktieägare i bostadsaktiebolag
29.4.2013/1479 HFD:2013:84
Beskattning av personlig inkomst - Resa mellan bostad och arbetsplats - Särskilt arbetsställe - Kommanditbolags ansvariga bolagsman - Kilometerersättning - Kommanditbolags lönebokföring - Löneutgift - Vinstutdelning i flera rater
29.4.2013/1478 HFD:2013:83
Miljötillstånd - Förutsättningar för beviljande av tillstånd - Val av plats för verksamheten - Plan med rättsverkningar - Stranddelgeneralplan - Planbestämmelserna på ett område - Djurstall - Ladugård
26.4.2013/1432 HFD:2013:82
Speciallärare - Behörighet - Klasslös deltidsspecialundervisning - Högstadieskola - Pedagogie kandidatexamen - Barnträdgårdslärarutbildning - Fristående studier för behörighet som speciallärare - Ansökan om återbrytande
26.4.2013/1431 HFD:2013:81
Utkomststöd - Återkrav - Förutsättningar - Beslut om återkrav - Förvaltningstvist - Stöd i sista hand - Arbetsmarknadsstöd
25.4.2013/1429 HFD:2013:80
Nyttighetsmodellrätt - Tydlig skillnad - Metodegenskap - Biljettförsäljningssystem
25.4.2013/1428 HFD:2013:79
Miljötillstånd - Gruvdrift - Ändring av tillståndsvillkor som gäller verksamheten - Tillfällig ändring av utsläppsplats för avloppsvatten - Väsentlig ändring av verksamheten - Av verksamhetsidkaren initierad ändring - Det inbördes förhållandet mellan bestämmelser i miljöskyddslagen - Tillståndsprövningens omfattning
Avgörandena nummersvis

202-183 182-159 158-139 138-119 118-99 98-79 78-59 58-39 38-19 18-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.