20.12.2013/4003 HFD:2013:198

Sjukförsäkringslagen - Studenthälsovård - Ersättning av kostnader - Ändringssökande - Folkpensionsanstalten - Behörighet - Besvärsnämnden för social trygghet

Folkpensionsanstalten hade med stöd av sjukförsäkringslagen fastställt en ersättning till Studenternas hälsovårdsstiftelse för den primärvård som stiftelsen anordnade. I enlighet med den besvärsanvisning som fogats till beslutet överklagade stiftelsen beslutet hos högsta förvaltningsdomstolen.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att i ett beslut som getts med stöd av sjukförsäkringslagen och som gällde ersättning enligt den lagen skulle ändring sökas i den ordning som föreskrevs i samma lag. Besvärsanvisningen undanröjdes, besvären avvisades och ärendet överfördes till besvärsnämnden för social trygghet för att behandlas av den.

Sjukförsäkringslagen 13 kap. 11 § 1 mom., 13 och 14 § samt 17 kap. 1 § 1 mom.

Statsrådets förordning om fastställande av det kalkylerade maximibelopp för ersättning för företagshälsovården som avses i sjukförsäkringslagen 2 kap. 4 och 5 §

Lagen om folkpensionsanstalten

Förvaltningsprocesslagen 30 § 2 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.