2.10.2013/3109 HFD:2013:152

Beskattning av personlig inkomst - Kapitalinkomst - Inkomst av virkesförsäljning - Fritidsfastighet - Avdrag för anskaffningsutgift

Makarna A hade 10.6.2008 köpt ett 0,45 hektar stort outbrutet område, från vilket de 11.8.2008 hade överlåtit virke genom rotförsäljning till B Ab till ett värde av 2 926,60 euro. Då beskattningen verkställdes ansågs inkomsten av virkesförsäljningen till hälften utgöra kapitalinkomst för makarna A. Makarna A yrkade att det från inkomsten av försäljningen skulle göras ett avdrag för det outbrutna områdets anskaffningsutgift till ett motsvarande belopp, varvid det inte skulle kvarstå någon överlåtelsevinst. Förvaltningsdomstolen avslog makarna A:s besvär.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att det inte var fråga om en gårdsbruksenhet och att det således var ostridigt att bestämmelsen om skogsavdrag i 55 § 1 mom. i inkomstskattelagen inte var tillämplig på försäljningen.

Då det gäller försäljningen av växande skog är det fråga om att beskatta avkastningen av ett markområde. I redovisningssystemet enligt inkomstskattelagen kan man inte dra av en del av egendomens anskaffningsutgift då denna avkastning på egendomen beskattas, även om avyttringen av avkastningen från egendomen skulle förminska egendomens värde. Huruvida avkastningen avyttras från egendomen genast efter att den förvärvats eller senare saknar betydelse.

Även om man kunde anse att det inte har realiserats en ökning av makarna A:s förmögenhet i och med försäljningen av skog i denna situation är dock beskattningens utfall i enlighet med inkomstskattelagens redovisningssystem. I lagen har det inte föreskrivits om något sådant avdrag som skogsavdraget för denna situation och det är inte heller i enlighet med lagstiftarens avsikt att ett motsvarande redovisningssystem för avdrag skulle införas genom rättspraxis. Bland annat på dessa grunder avslog högsta förvaltningsdomstolen makarna A:s besvär.

Skatteåret 2008.

Inkomstskattelagen 32 §, 43 § 1 mom., 54 § 1 mom. och 55 § 1 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.