5.7.2013/2303 HFD:2013:125

Mervärdesskatt - Skattepliktig försäljning - Försäljning av vara eller tjänst - Sänkt skattesats - Försäljning av tryckningsarbetet på en bok

A Ab tryckte på beställning av sina kunder böcker så, att kunden i en elektronisk fil levererade innehållet och A Ab tryckte boken utan ändringar. Tryckningsarbetet utfördes med A Ab:s maskiner och annan utrustning på papper och annat tryckningsmaterial som A Ab skaffat för arbetet. A Ab fick inga rättigheter till innehållet i tryckalstret. Frågan gällde huruvida den sänkta skattesats som gällde försäljning av böcker skulle tillämpas på bokupplagan som A Ab producerat.

Med stöd av unionens domstols dom i målet C-88/09, Graphic Procédé ansåg HFD att försäljningen av bokupplagan innebar försäljning av vara. Eftersom A Ab inte fick någon rätt till innehållet i tryckalstret, omfattade försäljningen av varan enbart överlåtelse av äganderätten till det underlag på vilket boken hade tryckts, såsom papper och pärmar. Med hänsyn till de kulturpolitiska skälen till den sänkta skattesatsen, vilkas syfte skulle anses vara att göra det möjligt för allmänheten att förvärva det immateriella innehållet i boken till ett med sänkt skattesats subventionerat pris, skulle de underlag på vilket A Ab lagrat informationen, det vill säga bokupplagorna, inte betraktas som sådana i 85 a § 1 mom. 7 punkten i mervärdesskattelagen avsedda böcker att en sänkt skattesats kunde tillämpas på försäljningen av dem. Högsta förvaltnignsdomstolen biföll de besvär som Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt hade anfört.

Centralskattenämndens förhandsavgörande för tiden 31.10.2012 - 31.12.2013.

Rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt artikel 2.1 a och 1 c, artikel 14.1, artikel 24.1, artikel 96, artikel 98.1 och 98.2 samt bilaga III stycke 6.
Unionens domstols dom i målet C-88/09, Graphic Procédé

Se också HFD 1997:6.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.