28.6.2013/2213 HFD:2013:121

Handlingsoffentlighet - Migrationsverket - Utlänningsregistret - Sekretess - Klausul om skaderekvisit - Handlingsbaserad bedömning

Journalisterna R och S hade framställt en begäran till Migrationsverket om att få ta del av de handlingar som Migrationsverket hade om A och B.

Enligt vad som föreskrivs i 11 § i lagen om utlänningsregistret avgörs frågan om uppgifter och handlingar ska hållas hemliga med tillämpning av en klausul om skaderekvisit, som baserar sig på en presumtion om sekretess. Eftersom sekretessbestämmelsen innebar ett undantag från offentlighet, skulle den tolkas strikt och avse enbart sådana uppgifter och handlingar som myndigheten mottagit för att kunna sköta sitt uppdrag. Bestämmelsen kunde inte utsträckas till att avse förvaltningsbeslut som myndigheten fattat. Offentligheten av dessa beslut bestämdes enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (offentlighetslagen). I 24 § 1 mom. 24 punkten i offentlighetslagen ingår också en klausul om skaderekvisit, som baserar sig på en presumtion om offentlighet. Bedömningen av om skaderekvisitet var uppfyllt skulle bedömas utgående från den enskilda handling som det var fråga om.

Migrationsverket hade inte till den del som offentlighetslagen skulle tillämpas i ärendet gett R och S ett för varje enskild handling motiverat beslut om utlämnandet. Förvaltningsdomstolen hade därför gjort som den borde, när den hade upphävt Migrationsverkets beslut och återvisat ärendet till Migrationsverket för ny handläggning.

Lagen om utlänningsregistret 2 § 2-3 mom. och 11 §
Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (offentlighetslagen) 1 § 1 mom., 3 §, 9 § 1 mom., 10 §, 13 § 1 och 2 mom., 17 § 1-2 mom., 22 § 1 mom. och 24 § 1 mom. 24 punkten.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.