22.4.2013/1350 HFD:2013:77

Mervärdesskatt - Begäran om förhandsavgörande av unionens domstol - Skattepliktig försäljning - Reducerad skattesats - Ljudbok och e-bok

I ett mervärdesskatteärende gällde det för högsta förvaltningsdomstolen att avgöra om ljud- och e-böcker som lagrats på CD-skivor, CD-ROM-skivor, minnesstickor eller andra motsvarande fysiska inspelnings­underlag kunde betraktas som sådana i 85 a § 1 mom. 7 punkten avsedda böcker, på vilkas försäljning skulle tillämpas reducerad skattesats enligt första stycket i artikel 98.2 i mervärdesskattedirektivet 2006/112/EG samt punkt 6 i bilaga III till samma direktiv.

Högsta förvaltningsdomstolen beslöt skjuta upp handläggningen av ärendet och med stöd av 267 aritkeln i FEUF begära förhandsavgörande av unionen domstol om följande frågor:

Ska bestämmelserna i första stycket i artikel 98.2 i rådets direktiv 2006/112/EG och punkt 6 i bilaga III till samma direktiv, sådan sistnämnda punkt lyder i rådets direktiv 2009/47/EG, med hänsyn till principen om beskattningens neutralitet anses utgöra hinder för att i nationell lag föreskriva att på tryckta böcker ska tillämpas en reducerad mervärdesskattesats, men på böcker som lagrats på andra fysiska inspelningsunderlag, såsom CD- eller CD-ROM-skivor eller minnesstickor, ska tillämpas den allmänna mervärdesskattesatsen.

Har det för svaret på ovan nämnda fråga betydelse huruvida
- boken är avsedd att läsas eller avlyssnas (ljudbok),
- det finns en tryckt bok med samma innehåll som den ljudbok eller e-bok som finns på CD- eller CD-ROM-skivan, minnesstickan eller motsvarande fysiska underlag,
- att inspelningsunderlaget gör det möjligt att använda tekniska funktioner, såsom sökfunktioner, när det fysiska inspelningsunderlaget är något annat än papper?

Centralskattenämndens förhandsavgörande för tiden 25.5.2011 - 31.12.2012.

Mervärdesskattelagen 1 § 1 mom.1 punkten, 17 §, 84 § och 85 a § 1 mom. 7 punkten och 3 mom.
Rådets direktiv om ett gemensamt system för mervärdesskatt 2006/112/EG artiklarna 2.1 a och 2.1 c, 14.1, 24.1, 96, 98.1, 98.2 samt bilaga III punkt 6

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.