17.4.2013/1291 HFD:2013:72

Internationell beskattning - Unionsrätten - Fri rörlighet för kapital - Dividend från EES-stat - Gottgörelse som motsvarar gottgörelse för bolagsskatt - Utredningsskyldighet

A hade skatteåren 2002 - 2004 fått avsevärda dividendinkomster från X plc, som hade sitt säte i Storbritannien. De skatter som X plc hade betalat hade utgjort kalkyleringsunderlag för de återbäringar som betalats till A enligt lagen om återbäring i vissa fall av skatt som betalats på dividend erhållen från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-dividendlagen). Återbäringarna hade dock varit anspråkslösa i jämförelse med dividendinkomsten, eftersom koncernen hade bedrivit sin rörelse genom ett dotterbolag till X plc och de skatter som X plc hade betalat inte uppgick till något större belopp.

A hade yrkat gottgörelse för bolagsskatt i Finland för de dividender som han fått av X plc. Gottgörelsen skulle motsvara 30/70 av dividendens belopp.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att eftersom man vid kalkyleringen av gottgörelsen i enlighet med ovan nämnda EES-dividendlag hade beaktat endast den bolagsskatt som det dividendutbetalande bolaget hade betalat, trots att dividenden hade uppstått genom dotterbolagens affärsverksamhet, var det i och för sig möjligt att dividenden hade blivit föremål för dubbelbeskattning, vilket inte är fallet enligt det finska systemet med gottgörelse för bolagsskatt.

A:s yrkande, i vilket han utgick från den nominella bolagsskattesatsen i Storbritannien och inte från de skatter som koncernen X faktiskt betalat, saknade stöd i unionsrätten. Alternativet att med de skatter som dotterbolagen betalat som kalkyleringsunderlag bevilja A en större gottgörelse än den som kalkylerats enligt bestämmelserna i EES-dividendlagen hade kunnat komma i fråga endast om man hade haft tillgång till täckande information om ägarförhållandena i de olika bolagen samt om deras resultat, dividender, inkomster och skatter. Skyldigheten att utreda dessa omständigheter vilar i första hand på den skattskyldige som yrkat gottgörelse. I sitt svar på förvaltningsdomstolens begäran om utredning hade A lämnat uppgifter om skatter och dividender i X plc:s dotterbolag, men inte en sådan komplett utredning som hade varit nödvändig för kalkyleringen av en gottgörelse som till alla delar skulle ha motsvarat den som beviljas i en situation i Finland. Gottgörelse skulle därför inte beviljas.

Skatteåren 2002 - 2004. Omröstning 4 - 1.

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt artiklarna 63 och 65
Lagen om återbäring i vissa fall av skatt som betalats på dividend erhållen från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 1 - 4 §
Lagen om beskattningsförfarande 26 § 4 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.