9.4.2013/1196 HFD:2013:61

Mervärdesskatt - Överlåtelse av rättighet som gäller en fastighet - Överlåtelse av nyttjanderätt till fastighet - Parkeringsverksamhet - Parkeringsbolag - Upplåtelse av parkeringsplats - Aktiebolag - Delägare i aktiebolag - Aktieägare

A Ab var bildat för att bedriva parkeringsverksamhet. I detta syfte ägde och innehade bolaget fem parkeringshus och två uteparkeringsplatser, som bolaget låtit bygga och anlägga i stadsdelen B. Parkeringsanläggningarna var separata fastigheter och låg på egna tomter. A Ab:s delägare och finansiärer var bostads- och och fastighetsaktiebolagen i området samt vissa andra sammanslutningar som ägde fastigheter i området. Parkeringsbolaget hade bildats av ovan nämnda delägare av den anledningen att så föreskrevs i ett villkor i tomtlegoavtalen mellan staden och nämnda delägare. Enligt detta villkor skulle bestämmelserna i detaljplanen för nämnda tomter genomföras genom ett avtal mellan delägarna och A Ab om anläggning, innehav och överlåtelse av nyttjanderätt till parkeringsplatser för samnyttjande av platserna.

A Ab ingick också separata avtal med aktieägare i de bostadsaktiebolag som var delägare i A Ab samt dessa aktieägares hyresgäster om långvarig användning av parkeringsplatser dygnet om. Parkeringen skedde som parkering på rörliga, icke namngivna platser. För denna parkering uppbar A Ab en separat avgift. A Ab överlät inte aktier i bostadsaktiebolaget eller nyttjanderätter till bostadslägenheterna.

Eftersom bostadsaktiebolagen i egenskap av delägare i A Ab och deras aktieägare i egenskap av delägare i sitt bostadsaktiebolag hade rätt att med stöd av sin äganderätt använda fastigheten, det vill säga parkeringsplatsen, var A Ab:s verksamhet inte till denna del sådan skattepliktig parkeringsverksamhet som avses i 29 § 1 mom. 5 punkten i mervärdesskattelagen, utan sådan skattefri överlåtelse av en rättighet gällande en fastighet som avses i 27 § i samma lag.

Förhandsavgörande för tiden 8.12.2010 - 31.12.2011

Mervärdesskattelagen 1 § 1 mom. 1 punkten, 27 § 1 mom., 28 § 1 mom., 29 § 1 mom. 5 punkten och 43 §
Rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt artikel 135.1 f och 135.1 l samt artikel 135.2 b
Europeiska unionens domstols domar i målen 173/88 Henriksen, C-428/02 Marselisborg och C-259/11, DTZ Zadelhoff

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.