Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2013

Avgörandena nummersvis

202-183 182-159 158-139 138-119 118-99 98-79 78-59 58-39 38-19 18-1

31.12.2013/4096 HFD:2013:202
Offentlig upphandling - Förhandlat förfarande - Upphandlingsenhets felaktiga förfarande - Hanteringssystem för rökgaser från avfallsförbränning - Förutsättningarna för gottgörelse
31.12.2013/4095 HFD:2013:201
Beskattning av personlig inkomst - Ränta på bostadslån - Familjens stadigvarande bostad - Äktensskapsskillnad - Minderårigt barn
27.12.2013/4068 HFD:2013:200
Beskattning av näringsinkomst - Allmännyttigt samfund - Näringsinkomst - Försäljning av så kallade adresser - Understödsförening - Utdelning av stipendier - Investeringsverksamhet
27.12.2013/4057 HFD:2013:199
Bilskatt - Mervärdesskatt på bilskatt - Elv - Extraordinära rättsmedel - Ansökan om återbrytande - Konflikt med EU-rätten - Statens skadeståndsskyldighet - Effektivitetsprincipen - Likvärdighetsprincipen - Rättsäkerhet - Rättskraft - Laga kraft
20.12.2013/4003 HFD:2013:198
Sjukförsäkringslagen - Studenthälsovård - Ersättning av kostnader - Ändringssökande - Folkpensionsanstalten - Behörighet - Besvärsnämnden för social trygghet
16.12.2013/3921 HFD:2013:197
Handikappservice - Personlig assistans - Ögonbottendegeneration - Blindhet på ena ögat - Åldersrelaterad sjukdom
16.12.2013/3920 HFD:2013:196
Barnskyddslagen - Förutsättningarna för omhändertagande av barn - Skallskada - Utredning av orsaken till kroppsskada - De behandlande läkarnas uppfattning om tidpunkten för och orsaken till en kroppsskada - Medicinska publikationers betydelse för bedömningen - Skyldighet för personer som ansvarar för omsorgen om ett barn att klarlägga förhållanden - Brottmål - Betydelsen av förundersökning - Utredning
12.12.2013/3878 HFD:2013:195
Beskattning av personlig inkomst - Allmänt skattskyldig i Finland - Förlust från överlåtelse av fastighet i EU-stat - Skatteavtal - Undantagandemetoden
11.12.2013/3860 HFD:2013:194
Mervärdesskatt - Avstående från efterbeskattning - Kvittningsförbindelse av bolag som varit berättigat till återbäring av mervärdesskatt
11.12.2013/3858 HFD:2013:193
Statstjänsteman - Domare - Tingsdomare - Avlöning - Domstol - Strukturreformen av tingsrätterna - Jämlikhetsprincipen - Yrkande om rättelse - Justitieministeriet - Beslut - Överklagbarhet
10.12.2013/3841 HFD:2013:192
Gruvärende - Inmutning - Gruvtillstånd - Grundlagen - Uppenbart konflikt - Övergångsskede vid ny lagstiftning - Tillståndsprövning
5.12.2013/3829 HFD:2013:191
Arbetarskydd - Beställaransvarslagen - Beställarens utredningsskyldighet - Utländskt företag - Försummelseavgift - E 101/A1 -intyg - Införande i förskottsuppbördsregistret - Intyg över betalda skatter - Omsättning av arbetskraft - Beställaransvarslagens syfte
5.12.2013/3828 HFD:2013:190
Körtillstånd för taxiförare - Lämplighet som taxiförare - Brott - Frihetsstraff - Fem år lång granskningsperiod - Livsstil och personliga egenskaper
5.12.2013/3821 HFD:2013:189
Miljöskyddslagen - Förvaltningstvång - Gruvdrift - Avvikelse från miljötillstånd - Förändrade förhållanden - Gruvan i Talvivaara
4.12.2013/3798 HFD:2013:188
Handlingars offentlighet - Besvärsrätt - Myndighets besvärsrätt - Kommunstyrelses besvärsrätt - Allmänt intresse - Offentlig för allmänheten - Uppgift som gäller samtycke att antas till kommunal tjänst - Meritförteckning
29.11.2013/3750 HFD:2013:187
Förorening av mark - Förvaltningstvångsärende - Utredningsskyldighet - Avstjälpningsplats - Stad - Lagen om avfallshantering - Förordningen om avfallshantering - Retroaktivitet - Avslutad verksamhet
29.11.2013/3749 HFD:2013:186
Statsunderstöd - Studentrestaurang - Måltidsstöd - Extra understöd - Högskolas lokaler - Kostnader för lokaler och fasta anläggningar - Offentlig finansiering - Folkpensionsanstalten - Besvärsmyndighet
29.11.2013/3747 HFD:2013:185
Jakt - Fågelvilt - Fredningstid - Dispens - Alfågel - Vårjakt - Fågeldirektivet - Annan tillfredsställande lösning - Gynnsam skyddsnivå - Utredningsplikt - Försiktighetsprincipen
28.11.2013/3731 HFD:2013:184
Markanvändnings- och bygglagen - Utbyggnad av vindkraft - Generalplan - Fråga om tillräcklig utredning - Innehållskrav - Oskälig olägenhet
28.11.2013/3730 HFD:2013:183
Markanvändning och byggande - Utbyggnad av vindkraft - Verkningsområdets storlek - Planeringsbehovsavgörande - Behov av prövning genom planläggning
Avgörandena nummersvis

202-183 182-159 158-139 138-119 118-99 98-79 78-59 58-39 38-19 18-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.