Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2012

Avgörandena nummersvis

135-116 115-96 95-76 75-56 55-36 35-16 15-1

31.12.2012/3786 HFD:2012:135
Landsvägstrafik - Körkort - Körförbud - Hälsokrav - Epilepsi
31.12.2012/3746 HFD:2012:134
Miljötillstånd - Sökande av ändring - Ny besvärsgrund - Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning - Kontaktmyndighet - Beslut - Tillämpning av förfarandet vid miljökonsekvensbedömning i enskilda fall - Bergsbrytnings-, stenkrossnings- och asfaltstationsverksamhet
31.12.2012/3744 HFD:2012:133
Mervärdesskatt - Skattepliktig försäljning - Skattegrund - Vederlag - Inkludering av bilskatten i skattegrunden
28.12.2012/3726 HFD:2012:132
Beskattning av personlig inkomst - Hushållsavdrag - Förskottsuppbördsregistrering - Unionsrätten - Frihet att tillhandahålla tjänster - I Finland utfört arbete
28.12.2012/3724 HFD:2012:131
Avstängning från tjänsteutövning - Polisen - Behörighet att fatta ett nytt beslut medan besvär är anhängiga - Brottsåtal - Dom i brottmål - Tidpunkten när en avstängning från tjänsteutövning upphör
28.12.2012/3723 HFD:2012:130
Handlingsoffentlighet - Offentlighetslagens tillämpningsområde - Offentlig uppgift - Offentlig makt - Penningautomatföreningen - Understödsverksamhet - Reservering av representationslokaler - Kördagböcker - Reseräkningar
28.12.2012/3721 HFD:2012:129
Beskattning av näringsverksamhet - Skattepliktig inkomst och avdragsgill utgift - Aktie som anläggningstillgång - Anskaffningsutgift - Sakkunnig- och revisionsarvoden vid försäljning - Den del av en utgift som överstiger beloppet av en skattefri inkomst
28.12.2012/3720 HFD:2012:128
Kommunalärende - Samkommun - Sjukvårdsdistrikt - Nedläggning av avdelning - Förlossningsverksamhet - Besvärsrätt - Jäv - Rättelseyrkande - Formfel - Styrelsens behörighet - Samarbete med kommunerna på sjukvårdsområdet - Beredning - Ekonomiska kalkyler - Beaktande av säkerhetsrisker - Utredning - Bedömning av språkliga konsekvenser - Tryggande av språkliga rättigheter - Språklig likabehandling
27.12.2012/3687 HFD:2012:127
Statstjänsteman - Uppsägning - Motivering av beslut - Ekonomiska orsaker och produktionsorsaker - Samarbetsförhandlingar
27.12.2012/3665 HFD:2012:126
Renhushållning - Renskötsellagen - Uppförande av skyddsgärde - Inverkan på renskötseln - Ordnande av renskötsel - Behörighet
27.12.2012/3657 HFD:2012:125
Tjänstemans jäv - Stadsdirektör - Stadsfullmäktige - Närvaro vid handläggningen av ett ärende - Offentligt sammanträde
27.12.2012/3646 HFD:2012:124
Handlingsoffentlighet - Finlands förhållanden till internationella organisationer - Skade­rekvisitklausul - Parts rätt att ta del av uppgifter - Synnerligen viktigt allmänt intresse - FN:s flyktingkommissariat UNHCR - Handlingar som berör fastställande av flyktingstatus
27.12.2012/3641 HFD:2012:123
Påförande av tobaksaccis - Snus - Kommersiell införsel från annan medlemsstat - Skattskyldighet - Efterbeskattning
21.12.2012/3602 HFD:2012:122
Överlåtelseskatt - Skattegrund för överlåtelseskatt - Rätt att köpa aktier
20.12.2012/3582 HFD:2012:121
Kommunal tjänsteinnehavare - Yrkande om återkrav av lön - Ändringssökande enligt kommunallagen - Förvaltningstvistemål - Verkställighet av förvaltningsbeslut - Utsökningsgrund
20.12.2012/3561 HFD:2012:120
Miljötillstånd - Torvproduktion - Avslutande av verksamhet - Efterbehandlingsskyldighet - Tillståndsvillkor - Utvinningsavfall - Avfallshanteringsplan - Överlåtande av arrendeområde
19.12.2012/3537 HFD:2012:119
Kommunalärende - Borgen - Kommunens kompetens - Kulturell verksamhet
18.12.2012/3532 HFD:2012:118
Beskattning av delägare i utländskt bassamfund - Bassamfund - Hemviststat i beskattningen - Hongkong - Folkrepubliken Kina
18.12.2012/3533 HFD:2012:117
Mervärdesskatt - Skattepliktig försäljning - Skattegrund - Resebyrå - Kredit- och betaltidskort - Tilläggsavgift för använt betalningssätt
18.12.2012/3530 HFD:2012:116
Specialomsorger om utvecklingsstörda - Anstaltsvård - Minderårigt barn - Hemkommun - Förvaltningstvist mellan kommunerna
Avgörandena nummersvis

135-116 115-96 95-76 75-56 55-36 35-16 15-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.