Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2011

Avgörandena nummersvis

120-101 100-81 80-61 60-41 40-21 20-1

9.12.2011/3498 HFD:2011:100
Mervärdesskatt - Undantag från skatteplikt på försäljning - Finansiella tjänster - För finansiella institut avsedda elektroniska kommunikationstjänster - Swift-tjänster - Unionens domstols dom
9.12.2011/3496 HFD:2011:99
Barnskydd - Omhändertagande - Barnets bästa - Skydd för familjeliv - Förälder med utvecklingsstörning - Likställdhet
7.12.2011/3490 HFD:2011:98
Utlänningsärende - Verkställighet av beslut om avvisning - Separat beslut av förvaltningsdomstolen - Begränsning av rätten att söka ändring - Lagakraftvunnet beslut - Prövning av ansökan om återbrytande - Huvudsaken anhängig i förvaltningsdomstolen - Effektivt rättsmedel - Europeiska människorättskonventionen - Unionsrätten - Stadgan om de grundläggande rättigheterna - Människorättsdomstolens meddelande
25.11.2011/3414 HFD:2011:97
Medborgarskapsärende - Språkkunskapsvillkor - Icke-läskunnig och icke-skrivkunnig - Undantag - Nya bestämmelser - Övergångsbestämmelser - Principen om tillämpning av den fördelaktigare lagen - Rättsskydd - Grundläggande fri- och rättigheter och mänskliga rättigheter
23.11.2011/3389 HFD:2011:96
Markanvändning och byggande - Ändring av detaljplan - Planläggningsförfarande - Växelverkan - Oskälig olägenhet - Legotagare - Innehavare av rättighet - Bostadsfastighet - Ägare av byggnad
23.11.2011/3386 HFD:2011:95
Begäran om förhandsavgörande av unionens domstol - Startstöd till unga jordbrukare - Ägare till jordbruksföretag - Etablering som ägare till jordbruksföretagare - Tidigare verksamhet inom jordbruket - Avbruten utbetalning av stöd - Villkor för att bevilja stöd - Jordbruk i bolagsform - Företagarinkomst
21.11.2011/3373 HFD:2011:94
Utkomststöd - Återkrav av utkomststöd - Äventyrad utkomst
11.11.2011/3280 HFD:2011:93
Kommunalbesvär - Offentlig upphandling - Förvaltningsdomstolens behörighet - Energiförsörjning - Värmeenergi
10.11.2011/3258 HFD:2011:92
Markanvändning och byggande - Detaljplan - Generalplan med rättsverkningar - Generalplan utan rättsverkningar -Etapplan - Ändringssökande - Förvaltningsdomstol - Fullföljd - Besvärstillstånd
9.11.2011/3256 HFD:2011:91
Beskattning av personlig inkomst - Prestationsbaserad aktiebonus - Värdebestämning enligt mottagningstidpunkt - Gängse värde - Överlåtelsebegränsning - Nedgång i aktiekurs
8.11.2011/3224 HFD:2011:90
Sjukförsäkringslagen - Läkemedelsersättning - Specialersättning - Kolesterolmedicin - Terapeutiskt värde - Vårdens egentliga målsättning - Endpointundersökningar - Forskningsresultat
4.11.2011/3154 HFD:2011:89
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Allmännyttigt samfund - Försäljning av rörelseidkande bolag - Aktieöverlåtelse - Personlig inkomst
31.10.2011/3121 HFD:2011:88
Inkomstbeskattning - Allmän skattskyldighet - Begränsad skattskyldighet - Treårsregeln - Europeiska unionens personal - Make - Europeiska unionens domstols dom
11.10.2011/2872 HFD:2011:87
Kommunalärende - Val av tjänsteinnehavare - Rättelseyrkande - Återvisning av ärende för ny behandling - Överklagbarhet - Beredning
5.10.2011/2826 HFD:2011:86
Markanvändning och byggande - Generalplan - Delaktighet och växelverkan - Styrgrupp
3.10.2011/2802 HFD:2011:85
Markanvändning och byggande - Byggnadsservitut - Servitut som förutsätts i detaljplan - Tvångsservitut - Nyttjandeservitut - Bilplats - Kvartersområde för bilplatser (LPA) - Förutsättningar för stiftande av servitut
30.9.2011/2794 HFD:2011:84
Markanvändning och byggande - Åtgärdstillstånd - Byggnadskvarter - Kvartersområde för bilplatser - Byggplats - Riktgivande bestämmelse om byggplats - Besittning - Genomförande av plan - Tomtindelning - Fastighetsindelning
30.9.2011/2793 HFD:2011:83
Markanvändning och byggande - Åtgärdstillstånd - Fasadåtgärd - Att göra om fönster - Fönsterbågar av aluminium - Skyddsbestämmelse i detaljplan - Byggnadskonstnärligt och kulturhistoriskt värde - Byggnadskonstnärlig och kulturhistorisk stil
28.9.2011/2729 HFD:2011:82
Beskattning av personlig inkomst - Överlåtelsevinst av egen bostad - Stadigvarande bostad - Affärslägenhet
26.9.2011/2710 HFD:2011:81
Val till sametinget - Sametinget - Vallängd - Urfolk - Samisk identitet - Same - Samiskt språk - Att identifiera sig med det samiska - Självidentifikation - Samisk livsstil - Kulturell autonomi
Avgörandena nummersvis

120-101 100-81 80-61 60-41 40-21 20-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.