Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2011

Avgörandena nummersvis

120-101 100-81 80-61 60-41 40-21 20-1

4.3.2011/545 HFD:2011:20
Statsrådets förordning - Överklagbarhet - Högsta förvaltningsdomstolens behörighet - Rättsmedel - Förvaltningsbeslut - Annat än offentligträttsligt rättsförhållande - Förordning som givits med stöd av 26 a § i upphovsrättslagen
3.3.2011/516 HFD:2011:19
Statstjänsteman - Skriftlig varning - Yttrandefrihet - Europeiska människorättskonventionen - Kritisk skrivelse - Saklighetskrav - Brott mot tjänsteplikt
24.2.2011/433 HFD:2011:18
Handikappservice - Ändringsarbeten i bostad - Ljudisolering av WC - Gravt handikappat barn
21.2.2011/393 HFD:2011:17
Helsingfors universitets apotek - Flyttning av filialapotek - Tillstånd att inrätta filialapotek - Begäran om förhandsavgörande av unionens domstol
16.2.2011/353 HFD:2011:16
Dataskydd - Kreditupplysningsverksamhet - Rekommendation för kreditbeslut - Indrivningsregister - Personkreditupplysning - Datasekretessnämndens behörighet
15.2.2011/344 HFD:2011:15
Avfallslagen - Avfallsregistret - Återkallande av godkännande för anteckning i avfallsregistret - Näringsfrihet - Ansvar för miljön - Proportionalitetsprincipen - Hörande av part
15.2.2011/343 HFD:2011:14
Offentlig upphandling - Tillämpningsområde - Definition av upphandlingskontrakt - Vederlagsfrihet - Kommunalt avfallsbolag - Överföring av det praktiska ansvaret på ett avfallsbolag vid kommunal avfallstransport
11.2.2011/318 HFD:2011:13
Renhushållningsärende - Renbeteslag - Slaktplan - Turlista för slaktning - Nödslakt - Likabehandling - Same - Utfordringssätt - Skada vållad av rovdjur
9.2.2011/293 HFD:2011:12
Miljötillstånd - Tillståndsvillkor - Effektiv energianvändning - Verksamhet som förorsakar risk för förorening av miljön - Tillståndsvillkor om hindrande av förorening av miljön - Anläggning som avses i IPPC-direktivet - Energieffektivitetsavtal
31.1.2011/194 HFD:2011:11
Markanvändning och byggande - Behovet av att utarbeta detaljplan - Avgränsningen av ett detaljplaneområde - Kommunens planeringsmonopol - Kommunen markpolitiska program - Jämlikhet mellan markägare - En generalplans styrande inverkan
31.1.2011/192 HFD:2011:10
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Begäran om förhandsavgörande av unionens domstol - Omstrukturering av företag - Byte av aktier - Bolag med säte i en EES-stat
24.1.2011/140 HFD:2011:9
Utlänningsärende - Uppehållstillstånd - Tillfälligt uppehållstillstånd - Omständigheter som ska beaktas vid tillståndsprövningen - Avslag på ansökan - Avlägsnande av en person ur landet - Faktiskt hinder - Inverkan av brottslig verksamhet - Armenien
24.1.2011/139 HFD:2011:8
Utlänningsärende - Återkallande av uppehållstillstånd - Indragning av främlingspass - Direktiv 2004/83/EG - Skyddsgrundsdirektivet - Alternativt skydd - Behov av skydd - Individuell utredning - Kongo
24.1.2011/138 HFD:2011:7
Marktäktsärende - Rättslig prövning - Tillstånd - Kommunalbesvär - Behörighet att bevilja tillstånd - Tillståndsmyndighet - Kommunfullmäktige - Upphävande på tjänstens vägnar av ett tillståndsbeslut och en förvaltningsdomstols beslut
21.1.2011/117 HFD:2011:6
Utkomststöd - Konsumtionskredit - Disponibla inkomster
19.1.2011/96 HFD:2011:5
Kommunalärende - Valbarhet till kommunstyrelsen - Ledande och ansvarsfull uppgift - Ägande av aktier i ett bolag - Affärsdrivande samfund - Väsentlig nytta eller väsentlig skada - Ärenden som ska behandlas i kommunstyrelsen
19.1.2011/95 HFD:2011:4
Varumärke - Väl känt kännetecken - Figur som kännetecken - Varuslagslikhet - Samband mellan varumärken - Marknadsundersökning - Utnyttjande av goodwill eller särskiljningsförmåga - Förfång för särskiljningsförmåga och goodwill - Att följa i kölvattnet - Direktivtrogen tolkning
18.1.2011/84 HFD:2011:3
Mervärdesskatt - Begäran om förhandsavgörande till unionens domstol - Gemenskapsinterna varuförvärv - Luftfartyg
12.1.2011/55 HFD:2011:2
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Fusion - Fusionsvederlag - Partiell vederlagsfrihet
5.1.2011/21 HFD:2011:1
Gåvoskatt - Skattelättnad vid generationsväxling - Företagsförmögenhet - Minderårig övertagare - Intressebevakares ställföreträdare - Medlemskap i styrelse
Avgörandena nummersvis

120-101 100-81 80-61 60-41 40-21 20-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.