30.12.2011/3902 HFD:2011:117

Utlänningsärende - Uppehållstillstånd - Familjeåterförening - Äktenskap - Kringgående av bestämmelserna om inresa eller vistelse i landet - Muntlig förhandling - Förvaltningsdomstol

I målet gällde det att avgöra om uppehållstillstånd på grund av äktenskap, det vill säga på grund av familjeband, kunde förvägras en utlänning med hänvisning till att det fanns grundad anledning att misstänka att han hade haft för avsikt att kringgå bestämmelserna om inresa eller vistelse i landet. Härmed avses att uppehållstillstånd söks på en grund som inte motsvarade det verkliga syftet med inresan eller vistelsen i landet.

Migrationsverket hade ansett att det familjeband som anförts som grund för ansökan om uppehållstillstånd var ett skenäktenskap. I sina besvär över Migrationsverkets beslut hade makarna i förvaltningsdomstolen yrkat att muntlig förhandling skulle hållas. Som bevistema hade de anfört karaktären hos sitt äktenskap, som de personligen ville bli hörda om i domstolen. Enligt makarna fanns det flera ofullständiga och felaktiga uppgifter i Migrationsverkets beslut och handlingar. Makarna hade inte något lagfaret biträde i förvaltningsdomstolen.

Förvaltningsdomstolen hade att ta ställning till sökandens ansökan om uppehållstillstånd och således hans möjlighet att fortsätta sitt samliv med sin i Finland bosatta finska äkta make. Enligt makarna hade Migrationsverkets beslut grundat sig på felaktiga uppgifter om omständigheter som hänförde sig till deras samliv. Med hänsyn till att frågan om äktenskapets karaktär var en väsentlig fråga vid prövningen av om det fanns förutsättningar att bevilja uppehållstillstånd, var den muntliga förhandling som ändringssökandena hade yrkat i förvaltningsdomstolen inte uppenbart onödig på det sätt som avses i 38 § 1 mom. i förvaltningsprocesslagen. Förvaltningsdomstolen borde således inte ha avslagit ändringssökandenas yrkande om muntlig förhandling.

Utlänningslagen 50 § 1 mom. och 36 § 2 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.