28.12.2011/3750 HFD:2011:115

Vattenhushållningsärende - Vattenlagen - Lagen om vattenrätten - Kraftverk - Isväg - Kemi älv - Ändring av tillståndsvillkor - Ändring av förpliktelse till annan - Ändrade förhållanden - Oförändrad verksamhet

Innan vattenlagen (264/1961) hade trätt i kraft år 1961 hade vattendragskommissionen beviljat byggtillstånd för ett kraftverk i Kemi älv. Enligt tillståndsvillkoren skulle tillståndshavaren se till att ändringarna i vattnets lopp inte hindrade eller hotade den redan tidigare allmänt bedrivna vintervägtrafiken längs de i tillståndsvillkoren nämnda isvägarna över Kemi älv. Enligt tillståndsvillkoret kunde nya föreskrifter om saken meddelas på ansökan, sedan man hade fått erfarenhet av trafiken på vintervägarna och vintervägarnas underhåll.

Tillståndshavaren ansökte 2008 hos miljötillståndsverket om att den förpliktelse som tillståndsvillkoret innehöll skulle ändras till en annan, bland annat för att det hade visat sig svårt för tillståndshavaren att fullgöra förpliktelsen när vintrarna hade blivit blidare och förhållandena på området även annars hade förändrats. Tillståndshavaren hade inte motiverat sin ansökan med att verksamheten skulle ha förändrats.

Med beaktande av vad som föreskrivs i 22 kap. 2 § 1 mom. i vattenlagen reglerades de rättigheter och skyldigheter som hänförde sig till kraftverket i princip av bestämmelserna i lagen om vattenrätten, som föregick vattenlagen. Med beaktande av vad som föreskrivs i 22 kap. 2 § 2 mom. i vattenlagen skulle tillståndshavarens ansökan dock behandlas som en sådan ansökan om ändring av ett tillstånd som en tillståndshavare kunde göra enligt vattenlagen. När det var frågan om att ändra ett villkor i tillståndet borde man således ha tillämpat bestämmelserna om byggande i vattenlagens 2 kap., särskilt bestämmelserna i 2 kap. 6 § om förutsättningarna för tillstånd samt till den del som det var fråga om att trygga förbindelserna för samfärdsel även bestämmelserna i 2 kap. 17 §. Föreskriften om isvägarna kunde inte anses vara given enbart i syfte att trygga förbindelser som var nödvändiga för att vissa fastigheter skulle kunna användas. Vid prövningen av förutsättningarna att ändra föreskriften borde man ha tagit hänsyn till bland annat det allmänna intresset och vintervägarnas betydelse för detta. Tillståndshavarens överenskommelse med vissa av områdets fastighetsägare kunde därför inte tillmätas någon avgörande betydelse. Det var inte heller möjligt att ändra tillståndsvillkoret till att enbart omfatta en sådan skyldighet att ploga en enskild väg om vintern eller underhålla en väg som skulle ha reglerats av bestämmelserna i lagen om enskilda vägar. Att en sådan föreskrift följdes kunde inte garanteras med stöd av bestämmelserna i vattenlagen.

Vattenlagen (264/1961) 2 kap. 6 §, 17 §, 29-31 § och 22 kap. 2 §
Lagen om vattenrätten (31/1902) 1 kap. 2 §, 5 § och 19 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.