16.12.2011/3584 HFD:2011:106

Mervärdesskattelagen - Skattskyldighet - Rörelse - Anläggning av avloppsnät - Upprätthållande och underhåll av avloppsnät - Avdragsgill skatt - Allmän avdragsrätt - Andelslag

Till ett andelslags verksamhet hörde både att anlägga och att upprätthålla och underhålla ett avloppsnät för medlemmarnas gemensamma behov. Denna verksamhet ansågs till sin karaktär inte vara sådan rörelsemässig verksamhet som avses i 1 § 1 mom. 1 punkten i mervärdesskattelagen och de avgifter som betalades till andelslaget för att det skulle anlägga, upprätthålla och underhålla avloppsnätet var inte vederlag för de tjänster som andelslaget tillhandahöll sina enskilda medlemmar. Andelslaget hade inte rätt att med stöd av 102 § i mervärdesskattelagen dra av den mervärdesskatt som ingick i kostnaderna för anläggningen av det avloppsnät som andelslaget hade låtit bygga eller de övriga kostnaderna för avloppsnätet.

Förhandsavgörande för tiden 27.6.2009­­ - 31.12.2010 och beslut om mervärdesskatt för juli 2009.

Mervärdesskattelagen 1 § 1 mom. 1 punkten och 102 § 1 mom. 1 punkten och 2 mom.
Rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt artikel 2.1 a och 2.1 c samt artiklarna 9.1 och 9.2
Unionens domstols dom i målet C-267/08 SPÖ

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.