16.12.2011/3576 HFD:2011:104

Arbetarskydd - Beställaransvarslagen - Beställarens utredningsskyldighet - Etablerad verksamhet - Utländskt företag - Försummelseavgift - Registeranteckning - Faktisk verksamhet

Beställaren hade i maj 2008 ingått ett underleverantörsavtal med ett estniskt företag utan att skaffa vissa sådana utredningar som avses i 5 § 1 mom. i beställaransvarslagen. Företaget hade i april 2004 införts i det estniska handelsregistret och registret över mervärdesskattskyldiga. Enligt 5 § 4 mom. 2 punkten i beställaransvarslagen är beställaren inte utredningsskyldig enligt paragrafens 1 mom. om beställaren har grundad anledning att lita på att avtalsparten fullgör sina lagstadgade skyldigheter till följd av att avtalspartens verksamhet är etablerad. Med hänsyn till vad som föreskrivs i 5 § 4 mom. 2 punkten i beställaransvarslagen och det syfte med nämnda bestämmelser som framgår av dess förarbeten kunde företagets verksamhet dock inte anses vara etablerad enbart på den grunden att anteckningar om företaget hade införts i nämnda register, utan beställaren skulle bedöma denna omständighet utifrån hur verksamheten faktiskt bedrevs. Frågan om ett företags verksamhet var etablerad eller inte skulle bedömas på samma sätt oberoende av om anteckningar om företaget införts i ett utländskt eller ett finskt register.

Lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft 5 och 9 §
Regeringens proposition 114/2006 rd samt arbets- och jämställdhetsutskottets betänkande 10/2006 rd

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.