16.9.2011/2617 HFD:2011:77

Medborgarskapsärende - Bestämmande av medborgarskapsstatus - Födelselandsprincipen - Statslös - Besluts bestånd - Ändring av beslut - Rättskraft - Migrationsverket

I målet gällde det att ta ställning till den juridiska karaktären hos ett beslut med vilket Migrationsverket i enlighet med 36 § i medborgarskapslagen hade bestämt en persons medborgarskapsstatus samt huruvida detta beslut skulle anses stå kvar i en situation där Migrationsverket, som tidigare hade konstaterat att ett barn var finsk medborgare, nu med ett nytt beslut hade bestämt att barnet var statslöst. Med hänsyn till vad som i 21 § i Finlands grundlag bestäms om rättskydd, i 22 § om att tillgodose de grundläggande fri- och rättigheter och de mänskliga rättigheterna samt i 80 § 1 mom. om angelägenheter om vilka ska bestämmas i lag samt med hänsyn till de direkta och betydande verkningar som är förknippade med ett beslut med vilket en persons medborgarskapsstatus bestäms samt den omständigheten att i medborgarskapslagen inte föreskrivs om möjligheter att ändra ett sådant beslut, hade Migrationsverket inte med stöd av medborgarskapslagen rätt att utan ny ansökan av en part ta något nytt beslut om en persons medborgarskapstatus.

Finlands grundlag 5, 21, 22 och 80 § 1 mom.
Konventionen om barnets rättigheter artikel 7.1 och 7.2 samt artikel 8.1
Medborgarskapslagen 9 § 1 mom. 4 punkten samt 33, 36 och 39 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.