6.7.2011/1904 HFD:2011:65

Begäran om förhandsavgörande av unionens domstol - Miljöskyddslagen - Avfallslagen - REACH-förordningen - Förvaltningstvång - Med CCA-lösning impregnerat virke - Problemavfall - Avfall - Behov av tillstånd - Förorening av mark - Natura 2000-objekt - Nationella miljöskyddsbestämmelser - Begränsning av utsläppande på marknaden och användning - Fri rörlighet - Bilaga XVIII till REACH-förordningen - Träbelagd trä

Vid iståndsättning av den så kallade Raittijärvistigen i Enontekis kommun hade väghållaren använt ur bruk tagna telefonstolpar, som varit impregnerade med CCA-lösning. Stolparna hade använts som underlag och rullar i stigen, bland annat på en plats där den löpte över ett i den lapska armen beläget ödemarksområde som ingick i nätverket Natura 2000. Högsta förvaltningsdomstolen hade att ta ställning till huruvida miljöskyddsmyndigheten, som mottagit en ansökan om att förvaltningstvång skulle tillgripas, med anledning av ansökan borde ha ålagt väghållaren att vidta åtgärder för återställande av miljön på de avsnitt av Raittijärvistigen där man vid iståndsättningen hade använt sig av virke som varit impregnerat med CCA-lösning.

Högsta förvaltningsdomstolen sköt upp handläggningen av målet och beslöt att med stöd av artikel 267 i FEUF framställa följande begäran om förhandsavgörande till unionens domstol:

1. Kan man av den omständigheten att ett avfall har klassats som farligt avfall direkt dra den slutsatsen att användning av ämnet eller varan förorsakar sådana allmänt negativa följder för miljön och människors hälsa som avses i artikel 6.1 d i avfallsdirektivet 2008/98/EG? Kan även farligt avfall upphöra att vara avfall om villkoren i artikel 6.1 i nämnda direktiv uppfylls?

2. Ska man vid tolkning av avfallsbegreppet, särskilt när det gäller att avgöra om någon är skyldig att förstöra ämnet eller varan, ge betydelse åt att återanvändning av varan under vissa förutsättningar är tillåten enligt bilaga XVII till artikel 67 i REACH-förordningen? Om så är fallet, vilken betydelse ska detta anses ha?

3. Har kraven för tillverkning, utsläppande på marknaden eller användning genom artikel 67 i REACH-förordningen förenhetligats på ett sådant i artikel 128.2 i samma förordning avsett sätt att användning av framställningar eller varor som avses i bilaga XVII kan hindras med hänvisning till nationella bestämmelser om skydd av miljön endast förutsatt att kommissionen har offentliggjort begränsningarna i den förteckning som avses i artikel 67.3 i REACH-förordningen?

4. Ska förteckningen över tillåtna användningsändamål för CCA-behandlat virke i punkt 19.4 b i bilaga XVII till REACH - förordningen uppfattas som en uttömmande förteckning över möjliga användningsändamål?

5. Kan det nu aktuella användningsändamålet, nämligen att virket används som underlag och rullar i en träbelagd stig, jämställas med de användningsändamål som anförs i nyss nämnda förteckning, så att man med stöd av punkt 19.4 b i bilaga XVII till REACH-förordningen kan tillåta att virket används för detta ändamål, om övriga behövliga förutsättningar finns?

6. Vilka omständigheter ska beaktas vid bedömningen av risken för upprepad hudkontakt enligt punkt 19.4 b i bilaga XVII i REACH-förordningen?

7. Avser man med ordet ”risk” i nämnda punkt 6 att upprepad hudkontakt i teorin är möjlig eller att sådan i viss mån är sannolik?

Miljöskyddslagen 7 §, 28 § 1 och 2 mom. samt 84 §
Avfallslagen 3 § 1 mom. 1 och 2 punkten samt 15 § 1 mom.
Miljöministeriets förordning om en förteckning över de vanligaste typerna av avfall och över problemavfall (1129/2001) 1 §
Statsrådets förordning om begränsning av utsläppande på marknaden och av användning av arsenikföreningar, kvicksilverföreningar och dibutyltennväteborat samt preparat och produkter som innehåller dessa (787/2007) 1 § 1 mom., 3 § samt punkterna 2-4 i bilagan till nämnda förordning
Statsrådets förordning om upphävande av vissa beslut och förordningar av statsrådet om förbud och begränsningar som gäller vissa kemikalier (415/2009) 1 § 19 punkten
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG, artikel 1.1, artikel 2.2 och 2.4, artikel 67.1 och 67.3, artikel 128 och artikel 141.1 och 141.2 samt bilaga XVII
Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/12/EG om avfall
Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG om avfall och om upphävande av vissa direktiv
Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/35/EG om miljöansvar för att förebygga och avhjälpa miljöskador
Rådets direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.