11.4.2011/1001 HFD:2011:37

Miljötillstånd - Bränslestation - Förbud mot förorening av grundvatten - Viktigt grundvattenområde - Förutsättningar för beviljande av tillstånd - Prövning in casu - Utredningsansvar - Plan

En bränslestation låg på ett viktigt grundvattenområde. För verksamheten fanns inget tidigare miljötillstånd och någon detalj- eller generalplan fanns inte heller för området. Ur miljöskyddslagens synvinkel var det frågan om ett helt nytt miljötillstånd, varför tillståndsansökan prövades som om det hade varit frågan om att placera en ny bränslestation på området. Bränslestationen var belägen cirka 750 meter från vattentäkten och utanför det område där grundvattnet bildades. Det grundvattenområde där vattentäkt bedrevs var relativt smalt och litet till sin areal. Grundvattnet strömmade i riktning från vattentäkten mot bränslestationen, det vill säga bort från vattentäkten. Jordmånen på den fastighet där bränslestationen låg utgjordes av lera till 2,8-4,0 meters djup. Under lerlagret fanns ett 1,0-1,3 meter tjockt lager siltig sand, och under det ett lager grov sand som sträckte sig till över 10 meters djup.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att det tillräckligt tjocka och täta lerlager som låg ovanför grundvattenytan och som vid ett eventuellt skadefall skulle hindra ämnet att nå grundvattnet visserligen i sig kunde vara en omständighet som talade för att bevilja tillstånd. En ökad risk för förening förorsakades dock i detta fall av att det fanns artesiskt grundvatten 2,5 meter under markytan. Vidare var det täta lerskiktet i närheten av det område där bränsletankarna var placerade tunnare än två meter, medan utgrävningen där tankarna skulle ligga sträckte sig cirka tre meter under markytan.

Under ovan nämnda förhållanden kunde man med hänsyn till områdets jordmån och grundvattenförhållanden inte effektivt förhindra risk för förorening av grundvatten, vare sig med de presenterade skyddsåtgärderna eller skyddsåtgärder som kunde utvärderas med hjälp av uppgifterna i sökandens plan.

Miljöskyddslagen 4 § 1 mom. 2 punkten, 6 §, 8 § 1 mom., 41 § 1 mom., 42 § 1mom. 3 och 4 punkten och 42 § 2 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.