Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2010

Avgörandena nummersvis

88-69 68-49 48-29 28-9 8-1

31.12.2010/4013 HFD:2010:88
Markanvändning och byggande - Planeringsbehovsavgörande - Landskapsplan - Landskapsplans styrande inverkan på ett planeringsbehovsavgörande
31.12.2010/4007 HFD:2010:87
Överlåtelseskatt - Legorätt jämte byggnader - Grund för beräkning av överlåtelseskatt - Ersättning för olägenhet
31.12.2010/3999 HFD:2010:86
Elmarknadslagen - Energimarknadsverket - Prissättning av nättjänster - Fastställelsebeslut - Metoder som ska tillämpas vid prissättningen - Prövningsmarginal - Finansieringstillgångar - Kostnad förorsakad av finansieringstillgångar som behövs för att trygga att nätverksamhet ska kunna upprätthållas
30.12.2010/3968 HFD:2010:85
Gottgörelse som motsvarar trafikförsäkringspremie - Trafikförsäkring - Trafikförsäkringscentralen - Preskription - Offentlig fordran - Debitering
30.12.2010/3963 HFD:2010:84
Utlänning - Internationellt skydd - Asyl - Alternativt skydd - Humanitärt skydd - Grad av urskillningslöst våld - Väpnad konflikt - Exakt och aktuell landsinformation
29.12.2010/3922 HFD:2010:83
Beskattning av personlig inkomst - Ordinarie beskattning - Förskottsuppbörd - Domare - Jäv
29.12.2010/3909 HFD:2010:82
Sprängningsarbete - Laddare - Kompetensbrev - Lämplighet - Rätt att idka näring eller yrke - Allmänt formulerade rättsregler - Konflikt med grundlagen - Arbetarskyddsmyndighet - Myndighets prövningsrätt - Prövningsrätt begränsad av en annan bestämmelse i grundlagen - Förvaltningsmyndighets beslut om att ett avslag på ansökan ska gälla en viss tid - Rättigheter som gäller förfarandet
28.12.2010/3908 HFD:2010:81
Kommunalärende - Val av tjänsteinnehavare - Socialarbetare - Behörighet - Särskilda behörighetsvillkor - Allmänna behörighetsvillkor - Lämplighet - Undantag - Icke-behörig - Examen
28.12.2010/3907 HFD:2010:80
Miljötillstånd - Tillståndsvillkor - Säkerhet - Säkerhetsslag - Bankgaranti - Bankgaranti som proprieborgen - First demand -garanti - Borgensförsäkring - Fri rörlighet för tjänster - Finansiella tjänster - Ändring av tillståndsvillkor - Väsentligt förändrade förhållanden - Avfallshantering - Gruvdrift
21.12.2010/3817 HFD:2010:79
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Aktiebolag - Fusion - Vederlagsfrihet - Fysisk person som aktieägare
13.12.2010/3712 HFD:2010:78
Offentlig upphandling - Förhandsavgörande - Försvarsupphandling - Upphandlingsföremålets användningsändamål - Svängbord - Militärt bruk
29.11.2010/3476 HFD:2010:77
Offentlig upphandling - Delgivning av upphandlingsbeslut - Vanlig delgivning - Sjudagarspresumtionen - Ändringssökandens meddelande om delfående
24.11.2010/3347 HFD:2010:76
Avfallsskatt - Mark- och stensubstans - Utfyllnad - Avstjälpningsplats - Huvudman för avstjälpningsplats - Beskattning enligt uppskattning - Förutsättningar för skattskyldighet
3.11.2010/3094 HFD:2010:75
Varumärke - Registrering - Förväxlingsbarhet - Vilseledande varumärke - Ohederlig registrering - Invändning - Rätt att göra invändning - Absolut hinder - Relativt hinder
3.11.2010/3093 HFD:2010:74
Beskattning av personlig inkomst - Prisdifferenskontrakt - Contract for Difference - Negativ prisskillnad - Avdragsgill utgift
3.11.2010/3092 HFD:2010:73
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Rättelse av internprissättning - Marknadsränta
28.10.2010/2887 HFD:2010:72
Markanvändning och byggande - Inledande möte - Myndighetssyn - Byggnadstillsyn
27.10.2010/2836 HFD:2010:71
Utkomststöd - Utkomststöd som beviljas retroaktivt - Hälso- och sjukvårdsutgifter som inte är ringa - Smärtstillande medel - Tillgängliga inkomster och tillgångar - Bankkredit
27.10.2010/2822 HFD:2010:70
Beskattning av personlig inkomst - Aktiebolag - Uthyrningsverkamhet - Skuld för förvärvande av inkomst - Ränteskydd
25.10.2010/2805 HFD:2010:69
Offentlig upphandling - Utvärderingsgrunder för anbud - Viktning
Avgörandena nummersvis

88-69 68-49 48-29 28-9 8-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.