23.9.2009/2303 HFD:2009:82

Datasekretess - Datasekretessdirektivet - Personuppgiftslagens tillämpningsområde - Direktivs tolkningsverkan - Personuppgift - Behandling av personuppgifter - Journalistiskt ändamål - Redaktionellt ändamål - Skydd för personuppgifter - Skydd för privatliv - Yttrandefrihet - Beskattningsuppgifter - Tryckt publikation - SMS-tjänst (textmeddelanden)- EG-domstolens avgörande

Ett bolag publicerade årligen i regionala tidningar uppgifter om över en miljon finländares beskattningsuppgifter och lämnade uppgifterna vidare till ett annat bolag för tillhandahållande av SMS-tjänster (textmeddelanden). De uppgifter som publicerats i tidningarna utlämnades mot betalning som textmeddelanden. I högsta förvaltningsdomstolen gällde det att avgöra om bolagens verksamhet skulle anses strida mot de bestämmelser om behandling av personuppgifter som skyddade privatlivet. Högsta förvaltningsdomstolen hade inte att avgöra om beskattningsuppgifterna var offentliga. Det var inte heller fråga om rätten att publicera dessa uppgifter.

Efter att ha fått ett förhandsavgörande av Europeiska gemenskapernas domstol om tolkningen av datasekretessdirektivet ansåg högsta förvaltningsdomstolen att 2 § 4 mom. i personuppgifts­lagen inte kunde tolkas så, att en gång publicerade personuppgifter enbart på den grunden att de hade publicerats därefter allmänt kunde behandlas på nytt i andra sammanhang och i andra syften utan att bestämmelserna om behandling av personuppgifter på något sätt begränsade denna verksamhet. Med hänsyn till gemenskapernas domstols förhandsavgörande ansåg högsta förvaltningsdomstolen att bolagets behandling av personuppgifterna i sin verksamhet inte hade skett i ett sådant redaktionellt syfte som avses i 2 § 5 mom. i personuppgiftslagen. På besvär av dataombudsmannen upphävde högsta förvaltningsdomstolen förvaltningsdomstolens och datasekretessnämndens beslut och återvisade ärendet till datasekretessnämnden för att där behandlas på nytt, varvid bolagen skulle meddelas föreskrifter som avses i 44 § i personuppgiftslagen.

Se HFD 2007:9 och Europeiska gemenskapernas domstols dom 16.12.2008 i målet C-73/07.

Finlands grundlag 10 § 1 mom. och 12 § 1 mom.
Europeiska människorättskonventionen artikel 8 och 10
Personuppgiftslagen 1 §, 2 § 4 och 5 mom. samt 3, 17, 32 och 44 §
Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (datasekretessdirektivet)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.