Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2006

Avgörandena nummersvis

103-84 83-64 63-44 43-24 23-4 3-1

29.12.2006/3617 HFD:2006:103
Jäv hos ledamöter av en förvaltningsdomstol
29.12.2006/3616 HFD:2006:102
Lantbruksstöd - Stödberättigande - Skriftlig anmälan - Frist - Grundvattenområde - Förbud mot förorening - Vattentäkt - Miljöpåverkan - Kommunala miljöskyddsföreskrifter - Övermäktigt hinder - Exceptionella förhållanden - Oförutsägbarhet - Förbud mot spridning av slamgödsel - Arbetskrafts- och näringscentral - Besvärsrätt
27.12.2006/3576 HFD:2006:101
Miljötillstånd - Miljöskyddslagen - Naturvårdslagen - Bedömningsskyldighet - Objekt inom Natura 2000 - Försiktighetsprincipen - Kraftverk - Förordningen om stora förbränninganläggningar (LCP-förordningen) - Befintlig anläggning - 15 000 -timmarsregeln
27.12.2006/3564 HFD:2006:100
Gåvobeskattning - Lättnad vid generationsväxling - Företagsförmögenhet - Förmögenhetsbeskattningsbaserat värde - Beskattningsvärde - Upplösning av balansräkning - Indirekt ägande - Minsta obligatoriska ägarandel
27.12.2006/3498 HFD:2006:99
Beskattning av personlig inkomst - Sjukförsäkringspremie - EG-rätt - Inkluderande av inkomst från annan medlemsstat i premieunderlaget
20.12.2006/3494 HFD:2006:98
Kommunalärende - Överklagbarhet - Besvärsgrunder - Grundläggande fri- och rättigheter - Privaträttsligt avtal - Hyra av reklamyta
19.12.2006/3479 HFD:2006:97
Markanvändning och byggande - Skyldighet att planera - Ändring av detaljplan - Innehållet i en bestämmelse - Bebyggd miljö - Skydd - Landskapsplan - Generalplan
19.12.2006/3478 HFD:2006:96
Markanvändning och byggande - Rivningslov - Besvärsrätt - Rättelseyrkande - Museimyndighet - Landskapsmuseum - Offentligt intresse
12.12.2006/3419 HFD:2006:95
Bilskatt - Förbud mot diskriminering - Allmänt värde i detaljhandeln - Bestämmande av beskattningsvärde - Redovisande av kriterier - Skyldighet att lägga fram bevis - Tullens tillvägagångssätt - Mervärdesskatt på bilskatt
11.12.2006/3348 HFD:2006:94
Förvaltningstvist - Ersättande av kostnader för specialomsorger om en utvecklingsstörd - Ändring i kommunindelningen
1.12.2006/3238 HFD:2006:93
Kommunalärende - Val av tjänsteinnehavare - Beredning av ärende - Likabehandling - Ålder - Intervju
30.11.2006/3228 HFD:2006:92
Penninginrättning - Begäran om uppgifter - Beviljande av utkomststöd - Överklagbart beslut - Besvärstillstånd som förutsättning
27.11.2006/3169 HFD:2006:91
Markanvändning och byggande - Strandzon - Planeringsbehov - Vattendrag
23.11.2006/3110 HFD:2006:90
Bestämmande av medborgarskap - Grunderna för god förvaltning - Tillitsskydd
21.11.2006/3087 HFD:2006:89
Markanvändning och byggande - Undantag - En miljöcentrals kompetens - Kommunens kompetens - Särskild bestämmelse - Del av generalplan som grund för att bevilja bygglov - Planeringsbehov på strandområde - M-område - Bastubyggnad - Planbestämmelser - Bygginskränkning i generalplan - Förutsättningar för undantag
21.11.2006/3086 HFD:2006:88
Utkomststöd - Återkrav ur egendom - Andel i dödsbo
16.11.2006/3044 HFD:2006:87
Begäran om förhandsavgörande av Europeiska gemenskapernas domstol - Exportbidrag - Exportdeklaration - Sätt på vilket deklarationen tillställts myndigheten - Telefaxkopia - Kommissionens förordning (EG) Nr 800/1999 - Kommissionens förordning (EG) Nr 1342/2003 - Principen om god förvaltning - Proportionalitetsprincipen - Råd som en myndighet givit - Missförstånd
13.11.2006/2973 HFD:2006:86
Mentalvårdsärende - Psykiatrisk vård - Beslut om fortsatt psykiatrisk sjukhusvård - Bestämd tid
10.11.2006/2969 HFD:2006:85
Mentalvårdsärende - Vård oberoende av patientens vilja - Underställt beslut - Öppen vård - Observation
9.11.2006/2960 HFD:2006:84
Markanvändning och byggande - Inlösen - Inlösningsgrunder - Generalplan - Kommun - Markpolitik - Markanskaffning
Avgörandena nummersvis

103-84 83-64 63-44 43-24 23-4 3-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.