Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2005

Avgörandena nummersvis

90-71 70-51 50-31 30-11 10-1

23.12.2005/3502 HFD:2005:90
Miljötillstånd - Avfall - Avfallshantering - Stålverk - Ferrokromfabrik - Ferrokromslagg - Stålskrot - Återvinning och återanvändning - Allmän omsorgsplikt enligt avfallslagen - Hållbar utveckling - Råvara - Biprodukt
22.12.2005/3484 HFD:2005:89
Handlings offentlighet - Myndighetshandling - Parternas rätt att ta del av uppgifter - Elektronisk avskrift - Avskrift av hårdskiva - Beslag - Förundersökning
16.12.2005/3334 HFD:2005:88
Miljöskyddslag - Grunderna för tillståndsprövning - Förutsättningarna för beviljande av tillstånd - Val av placeringsplats - Skyddsavstånd - Djurstall - Svinhus - Utvidgning av verksamheten - Ny verksamhet - Utredning av ärende
5.12.2005/3219 HFD:2005:87
Utlänningsärende - Uppehållstillstånd - Barnäktenskap - Barnets bästa
30.11.2005/3183 HFD:2005:86
Handikappservice - Färdtjänst - Retroaktiv kostnadsersättning - Förvaltningstvist
30.11.2005/3182 HFD:2005:85
Kommunalt ärende - Fullmäktigesammanträde - Fråga om jäv - Deltagande - Närvaro
29.11.2005/3156 HFD:2005:84
Beslut som inte får överklagas - Överflyttning från en anstaltsplats till en annan - Ålderdomshem - Hälsovårdscentral - Socialservice - Socialvård
29.11.2005/3155 HFD:2005:83
Gruvlagen - Inmutning - Ansökan - För gruvlagen främmande syfte - Planerad återvinningscentral
29.11.2005/3142 HFD:2005:82
Kommunalärende - Att lämna en tjänst obesatt - Beslut som inte kan överklagas
25.11.2005/3092 HFD:2005:81
Vattenärende - Tagande av grundvatten - Avledande av vatten från ett vattendrag för användning som vätska - Infiltrering av vatten - Konstgjord grundvattenbildning - Behov av tillstånd - Vattentäkt - Skyddsområde - Nödvändighet
25.11.2005/3073 HFD:2005:80
Vite - Huvudförpliktelse - Aktiebolag - Skyldighet att tillställa registermyndigheten bokslutet - Verkställande direktör
25.11.2005/3072 HFD:2005:79
Markanvändnings- och bygglagen - Plank - Åtgärdstillstånd - Konstruktion - Byggnad - Miljöcentral - Besvärsrätt
23.11.2005/3049 HFD:2005:78
Offentlig upphandling - Anbudsgivares behörighet - Uteslutande av anbudsgivare från anbudsförfarande - Krav på minimiomsättning
23.11.2005/3048 HFD:2005:77
Markanvändning och byggande - Undantag - Golfbana - Generalplan - Villkorlig byggbegränsning - Betydande olägenhet - Åtgärdstillstånd - Område i behov av planering
23.11.2005/3047 HFD:2005:76
Markanvändning och byggande - Detaljplan - Område för idrotts- och rekreationsanläggningar - Golfbana - En generalplans normativa verkan - Ordnande av trafiken - Säkerhet - Bestämmelse i en plan - Åtgärdstillstånd - Tillstånd för miljöåtgärder
18.11.2005/3004 HFD:2005:75
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet Ändring av bolagsform - Partiell delning - Partiell upplösning - Apport
18.11.2005/3000 HFD:2005:74
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Överlåtelse av aktier som ingår i bolagets anläggningstillgångar - Kapitalplaceringsverksamhet - Indirekt ägande
15.11.2005/2962 HFD:2005:73
Utlänningsärende - Asylsökande - Avvisning - Beslut om avlägsnande som får verkställas - Äktenskap med finsk medborgare - Ny ansökan om uppehållstillstånd - Rätt att vistas i landet
15.11.2005/2961 HFD:2005:72
Utlänningsärende - Asylsökande - Avvisning - Den nya utlänningslagens ikraftträdande - Beslut om avlägsnande som får verkställas - Äktenskap med finsk medborgare - Ny ansökan om uppehållstillstånd - Rätt att vistas i landet
14.11.2005/2942 HFD:2005:71
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Europabolag - Fusion - Fast driftsställe
Avgörandena nummersvis

90-71 70-51 50-31 30-11 10-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.