Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2004

Avgörandena nummersvis

124-105 104-85 84-65 64-45 44-25 24-5 4-1

03.05.2004/975 HFD:2004:44
Beslut som kan överklagas - Förmyndarverksamhet - Granskning av förmyndarredovisning
29.04.2004/918 HFD:2004:43
Miljötillstånd - Gruvdrift - Avfall - Restprodukter från gruvdrift - Sidosten - Anrikningssand - Avstjälpningsplats - Gruvlagen - Miljövård - Förhandsavgörande
26.04.2004/876 HFD:2004:42
Privat hälso- och sjukvård - Tillstånd att tillhandahålla tjänster - Tillämpliga bestämmelser och föreskrifter - Uthyrning av läkare - Personaluthyrningsbolag
21.04.2004/838 HFD:2004:41
Jaktlicens för hjortdjur - Villkor för beviljande av licens - Komplettering av ansökan om licens - Kommunmedlemmarnas jakträtt på statens områden - Jakträtt - Skjutprov
19.04.2004/812 HFD:2004:40
Markanvändning och byggande - Strandgeneralplan - Upphävande - Naturvärde - Dimensioner
08.04.2004/776 HFD:2004:39
Vattenärende - Byggande av båtbrygga - Vattenrättsligt tillstånd - Permanent tillstånd - Ändring av tillstånd - Nyttjanderätt - Upplåtande av nyttjanderätt - Exekutiv försäljning - Ny ägare
07.04.2004/775 HFD:2004:38
Bensinstation - Miljötillstånd - VOC-utsläpp - Luftvård - Tillståndsvillkor - Bästa tillgängliga teknik (BAT) - Återvinning av påfyllningsångor - Stage 2-återvinningsanläggning
02.04.2004/736 HFD:2004:37
Miljövård - Lindrigt förorenad jord - Bullervall - Avfall - Återvinning - Miljötillstånd
01.04.2004/724 HFD:2004:36
Markanvändning och byggande - Undantag - Strandzon - Strandområde - Borgå å - Behörighet
31.03.2004/716 HFD:2004:35
Beslut om återförvisning av ärende - Utredning av ärende - Tillståndsärende - Överklagbarhet - Miljötillstånd
30.03.2004/713 HFD:2004:34
Markanvändning och byggande - Fritidshus - Strandzon - Generalplan med rättsverkningar - Generalplanebestämmelser - Särskild bestämmelse - Undantag - Behörighet
29.03.2004/701 HFD:2004:33
Byggmål - Planläggning - Krav som ställs på detaljplaner - Förbud mot försämring av livsmiljön - Oskälig olägenhet för markägare - Partiellt upphävande av planer
23.03.2004/656 HFD:2004:32
Arbetsgivarens socialskyddsavgift - Socialskyddsavgiftens belopp - Höjd socialskyddsavgift - Avskrivningar som uppges i skattedeklarationen - Avgiftsklass
19.03.2004/601 HFD:2004:31
Återbrytande - Naturskyddsområde - Beslut att inrätta ett naturskyddsområde - Äganderätt - Outbrutet område - Inskrivning - Ersättning vid fridlysning
19.03.2004/600 HFD:2004:30
Naturskydd - Inlösen - Naturskyddsområde - Skyddsprogram - Bibehållande av ett område i privat ägo - Begränsad nyttjanderätt
18.03.2004/577 HFD:2004:29
Offentlig upphandling - Upphandlingsförfarande som avbryts utan att företa upphandlingen - EG-rätten - Förhandsavgörande av Europeiska gemenskapernas domstol
11.03.2004/505 HFD:2004:28
Markanvändning och byggande - Generalplan med rättsverkningar - Generalplanebestämmelse - Villkorlig bygginskränkning - Särskilda förutsättningar för bygglov på områden i behov av planering - Rättsliga förutsättningar för undantag som gäller byggande
8.3.2004/465 HFD:2004:27
Fastställande av byggnadsordning - Begränsning av byggnadsplatsernas areal - Begränsning av byggnadsrätt - Främjande av en lämplig och nyttig byggnadsverksamhet
03.03.2004/417 HFD:2004:26
Planläggning - Generalplan - Nätverket Natura 2000 - Habitatdirektivet - Fågeldirektivet - Förbud mot försämring - Projekthelhet - Bedömning av samfälld effekt - Trafikleder - Köpcentrumprojekt
02.03.2004/413 HFD:2004:25
Handlingars offentlighet - Utrikesministeriets handlingar - Sekretessbelagda handlingar - Politiska förhandlingar med en annan stat
Avgörandena nummersvis

124-105 104-85 84-65 64-45 44-25 24-5 4-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.