23.12.2004/3365 HFD:2004:120

Mervärdesskatt - Skattskyldighet - Skattskyldighetsgrupp - Försäljning av tjänst - Fördelning av kostnader - Ett företags interna transaktioner

Ett svenskt bolag, X:s, filial i Finland hörde till en skattskyldighetsgrupp som företräddes av A Ab. Även i Danmark hade bolaget en filial, som hörde till en dansk skattskyldighetsgrupp. Själv hörde bolaget till en skattskyldighetsgrupp i Sverige. De sedvanliga adb-tjänsterna för de bolag som hörde till samma koncern som det svenska bolaget producerades i Sverige. Det svenska bolaget hade för avsikt att fakturera Helsingforsfilialen på filialens och A Ab:s andel av adb-avdelningens kostnader. Koncernens back office support -tjänster producerades i Danmark. Den danska filialen hade för avsikt att i framtiden fakturera Helsingforsfilialen på filialens och A Ab:s kostnader för back office support -tjänsterna. A Ab:s andel av tjänsterna fakturerade i sin tur Helsingforsfilialen såsom en andel av den interna faktureringen av tjänster mellan bolagen.

Mervärdesskattelagen eller Europeiska gemenskapernas råds sjätte mervärdesskattedirektiv (77/388/EEG) innehåller inga uttryckliga bestämmelser om huruvida prestationer av tjänster mellan samma rättssubjekts olika verksamhetsställen i allmänhet eller mellan verksamhetsställen som är belägna i olika länder betraktas som utförande av tjänster mot vederlag och följaktligen som skattepliktig försäljning av tjänster. I avsaknad av bestämmelser om mervärdesskatt ansåg man att den mervärdesskatterätsliga bedömningen i en situation som denna skall utgå från de privaträttsliga bestämmelser som blir tillämpliga. Eftersom det i privaträtten inte är frågan om försäljning av tjänster när interna tjänster utförs eller faktureras inom samma rättssubjekt och när det inte hade framförts tillräckligt vägande grunder som kunde härledas ur mervärdesskatterätten, betraktades tjänsteprestationerna inte som försäljning av tjänster. Att huvudkontoret och filialerna var och en hörde till en skattskyldighetsgrupp i sitt eget hemland saknade betydelse. Därför skulle den skattskyldighetsgrupp som A Ab representerade inte med stöd av bestämmelsen i 9 § mervärdesskattelagen om omvänd skattskyldighet betala mervärdesskatt när medlemmen i skattskyldighetsgruppen, X AB:s filial i Helsingfors, för sina adbtjänster och back office support -tjänster betalade ersättning till X AB:s huvudkontor i Sverige och filial i Danmark. Förhandsavgörande för tiden 30.10.2002 - 31.12.2003.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.