29.11.2004/3026 HFD:2004:101

Kommunens förköpsrätt - Fastighetsköp - Bestämmelse om ändamålsenlighet - Samhällstekniskt byggande - Rekreations- och skyddsändamål - Stranddetaljplan - Byggnader

Köpet gällde en ca 31 hektar stor fastighet. På ca 22 hektar av området rådde en stranddetaljplan som år 1995 hade fastställts som strandplan. I strandplanen hade reserverats områden för bl.a. kvarterområden med fritidsbostäder och kvartersområden med byggnader som skulle betjäna turism samt olika slags jordbruks- och skogsbruksområden. Av den byggrätt som fastställts i strandplanen hade drygt en tredjedel tagits i anspråk. Fastigheten var belägen på ett område i Aulanko, som var särskilt betydelsefullt från skydds- och rekreationssynpunkt. Med hänsyn vidare till fastighetens areal, arealerna på de områden av fastigheten som reserverats för antingen byggande eller annat ändamål, den grad i vilken den strandplanenliga byggrätten hade tagits i anspråk samt den omständigheten att förköpet omfattade all den fasta och lösa egendom som överlåtits med samma överlåtelsehandling, var en hänvisning till att en del av området i den fastställda strandplanen hade anvisats för privat byggande och att köparens avsikt varit att använda området för ett ändamål som motsvarade den gällande planen inte någon grund att anse att det stred mot 1 § 3 mom. i förköpslagen att utnyttja förköpsrätten.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.