18.06.2004/1481 HFD:2004:64

Detaljplan - Kvartersområde för flervåningshus - Motorväg (Västerleden) - Trafikbuller - Miljökonsekvenser av trafiken - Miljökonsekvensutredning - Tillräcklig utredning

I detaljplanen hade ett kvartersområde för flervåningshus (AK) placerats i omedelbar närhet av en motorväg (Västerleden) mellan vägen och havsstranden bredvid en småbåtshamn, som var planerad att byggas delvis på schaktmassor. Enligt detaljplanebeskrivningen kompletteras den existerande stadsstrukturen därigenom med en rad fyr- och femvåningshus som skyddar gårdarna och en park på husradens sydsida mot bullret från motorvägen (Västerleden).

I planbeskrivningen konstaterades att bullernivån vid bostäderna var som högst cirka 63 dB på marknivå och cirka 67 dB i höjd med den översta våningen. Av planhandlingarna framgick inte på vilka grunder man hade kommit fram till dessa värden, och handlingarna innehöll inte heller på övriga punkter behövliga utredningar eller beräkningar över bullernivåer och bullermätningar eller bullrets spridningsvägar. Utredningar om bullernivåerna nattetid saknades helt. Den beräknade bullernivån på och i närheten av det planerade bostadshusets gårdsområde hade inte heller utretts.

Miljökonsekvensutredningen hade utarbetats i ett tidigt skede av planeringen, och därför hade utredningen som sådan kunnat påverka innehållet i planläggningen. I detta fall avvek planens lösning emellertid från den ursprungliga modellen för byggvolymens del. Utredningarna över buller och andra trafikmässiga miljökonsekvenser hade utarbetats på en allmän nivå. Konsekvensbedömningen hade inte gjorts med hjälp av detaljerade beräkningar eller motsvarande mätare för det aktuella området.

Under dessa omständigheter uppfyllde utredningarna över planens konsekvenser, som stod som grund för detaljplanen, inte kraven enligt 9 § i markanvändnings- och bygglagen. Utgående från utredningarna var det inte möjligt att bedöma om detaljplanen uppfyllde kravet enligt 54 § 2 mom. i markanvändnings- och bygglagen att skapa förutsättningar för en hälsosam, trygg och trivsam livsmiljö. Stadsstyrelsens beslut att godkänna planen var således lagstridigt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.