19.05.2004/1139 HFD:2004:52

Vattenhushållning - Undersökningstillstånd - Grundvatten - Konstgjort grundvatten - Provinfiltration - Tillståndsprövning - Naturaområde - Bedömnings- och utlåtandeförfarande - Ersättning - Behörighet - Kommunal miljövårdsmyndighet - Vasa förvaltningsdomstol - Miljötillståndsverket

Ett bolag som ansvarade för vattenförsörjningen inom en stadsregion och som planerade ett projekt för konstgjort grundvatten kunde beviljas tillstånd enligt 1 kap. 31 § i vattenlagen för en tid av fem år att på privatägd mark i en annan kommun genomföra åtgärder inom området, som omfattade rätten att vid behov färdas med motorfordon, förvara undersökningsutrustning, utföra terrängkartläggning, ta markprover, göra geofysikaliska undersökningar, installera observationsrör för grundvatten och utföra mätningar i dem, bygga rörlinjer och kabellinjer ovan jord, vid behov sänka ner i marken rörlinjer och kabellinjer som skall ledas under vägar, bygga provbrunnar och utföra provinfiltration av vatten från brunnarna ut i den naturliga jordmånen genom perforerade rör ovan jord.

I en bedömning enligt 65 § i naturvårdslagen av provinfiltrationens konsekvenser för ett område som är föreslaget för nätverket Natura 2000, hade utgångspunkten varit att infiltrationsförsöket inom ett enskilt område skulle pågå i 1-2 månader. Utan ny bedömning var det inte möjligt att avvika från den utgångspunkten. Därför ändrades beslutet så att provinfiltrationen inom ett enskilt område kunde pågå i högst två månader åt gången.

Tillståndshavaren skulle utan dröjsmål ersätta skada, men eller annan förlust av fördel som vållades av undersökningen. I detta syfte skulle tillståndshavaren lämna in en ansökan hos miljötillståndsverket för att bestämma ersättningarna för skada, men och annan förlust av fördel som vållas av undersökningen till den del ersättningarna inte hade avtalats. En utredning som krävs för att bestämma ersättningarna skulle bifogas till ansökningen. Ansökningen skulle lämnas inom tre månader från den tidpunkt då undersökningen för den berörda fastighetens del var avslutad, eller om undersökningen är avslutad när högsta förvaltningsdomstolens beslut meddelas, inom tre månader från beslutets datum.

Frågan gällde även omedelbart beviljande av tillstånd i Vasa förvaltningsdomstol och rätten att inleda verksamheten med stöd av förvaltningsdomstolens beslut.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.