12.05.2004/1036 HFD:2004:49

Markanvändning och byggande - Undantag - Behörighet - Före 1.1.1997 fastställd strandgeneralplan - Bygginskränkning i generalplanen - Särskild bestämmelse - RA-område

Undantag hade sökts för att uppföra ett fritidshus med en våningsyta om 60 kvadratmeter på en byggplats som gränsade till strand, där det redan fanns ett fritidshus med en våningsyta om 40 kvadratmeter, som hade bygglov. Avsikten var att riva det gamla fritidshuset. Byggplatsen var belägen inom ett område som var anvisat som område för fritidsbostäder (RA 6) i en generalplan som var fastställd 1994. I generalplanen ingick bestämmelser om det största tillåtna antalet byggnader som kunde uppföras på ett RA-område, om byggplatsernas minimiyta och om byggrätten för varje enskild byggplats. På den aktuella fastighetens (1900 m2) område i generalplanen hade en byggplats för fritidsbostad anvisats gemensamt med en angränsande fastighet (5585 m2). Genom planbeteckningar fanns det angivet att de för området tillåtna fritidshusen redan var uppförda. Generalplanen ansågs uppfylla kraven i ikraftträdandebestämmelsen som ingår i ändringen av 123 b § 1 mom. (1097/1996) i byggnadslagen, som hade trätt i kraft 1.1.1997, och därför hade den vid den aktuella tidpunkten uppfyllt planeringsförpliktelsen enligt 6 a § och 123 b § i byggnadslagen. Med stöd av 211 § i markanvändnings- och bygglagen ansågs generalplanen även uppfylla planeringsförpliktelsen som föreskrivs i dess 72 § 1 mom. Undantag från planeringsbehovet behövdes därigenom inte. Bygginskränkningen i generalplanen ansågs vara ovillkorlig på det sätt som avses i 31 § 1 mom. i byggnadslagen och därigenom gällde inskränkningen i enlighet med 211 § i markanvändnings- och bygglagen som en ovillkorlig bygginskränkning enligt lagens 43 § 2 mom. Från denna inskränkning krävdes undantag enligt 171 § i markanvändnings- och bygglagen. Kommunen var behörig att göra undantag från generalplanen. Enligt miljönämndens uttalande i saken hade fastigheten på felaktiga grunder inte markerats i kartan över generalplanen som en byggplats för fritidsbostad. Eftersom det huvudsakligen var frågan om ersättande byggverksamhet på en fastighet som redan existerade som en självständig byggplats, fanns det rättsliga förutsättningar enligt 172 § i markanvändnings- och bygglagen för att bevilja undantaget.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.