11.3.2021/104

Besvär som gäller investeringsstöd (biogasanläggning, Åland)

Ärende Besvär i ärende som gäller investeringsstöd

Ändringssökande Ålandskomposten Ab, sedermera Ålbiocom Ab

Beslut som överklagas

Ålands landskapsregerings beslut 16.10.2019 i protokoll nr 36

Ärendets tidigare handläggning

Ålands landskapsregering har med sitt beslut 3.5.2019 fastställt principer för beviljande av ett investeringsstöd för byggande av en biogasanläggning för bioavfall på Åland.

Ålandskomposten Ab har 15.9.2019 hos Ålands landskapsregering ansökt om investeringsstödet.

Ålands landskapsregering har med sitt överklagade beslut 16.10.2019 beviljat Svinryggens deponi Ab investeringsstödet.

Handläggning i högsta förvaltningsdomstolen

Ålandskomposten Ab har i sina besvär yrkat att Ålands landskapsrege-rings beslut ska upphävas och att ärendet ska återförvisas för ny behandling.

Bolaget har vidare begärt att högsta förvaltningsdomstolen ska åläggalandskapsregeringen att stå för bolagets rättegångskostnader.

Ändringssökanden har motiverat sina besvär på bland annat följande sätt:

Det överklagade beslutet har fattats av vicelantråd Camilla Gunell, som vid tiden för beslutet har även varit ordförande i stadsfullmäktige i Mariehamns stad. Mariehamns stad äger genom direkt ägande 47,69 % av aktierna i Svinryggens deponi Ab. Mariehamns stad äger dessutom en liten del indirekt genom sitt ägande på 62,58 % i Kommunalförbundet för Ålands Miljöservice (Mise). Det har varit fråga om en sådan omständighet som är ägnad att rubba förtroendet för Gunells opartiskhet i ärendet.

Det överklagade beslutet strider mot lag. Landskapsregeringen har både i utformningen av kriterierna liksom i sin bedömning av de två inkomna ansökningarna åsidosatt likabehandlings och objektivitetsprincipen. Processen har varit riktad och ansökningarna inte objektivt utvärderade. Svinryggens deponi Ab har tillåtits förbättra sin ansökan med hjälp av landskapsregeringen.

I beslutet 3.5.2019 anges inte direkt om det är fråga om en upphandlingsprocess, men av bestämmelserna för deltagande m.m. i principerna att döma torde det vara så.

Svinryggens deponi Ab:s anläggning uppfyller inte de krav som har ställts för att delta i urvalsprocessen. Anläggningen har inte en mottagningskapacitet på 3 000 ton per år. Landskapsregeringen borde ha uteslutit Svinryggens deponi Ab ur processen. Om ansökan trots allt ska gå vidare till urvalsprocessen borde poängen vara 0. Svinryggens deponi Ab har getts 1,5 poäng i urvalsprocessen för mottagningskapaciteten på 3 000 ton, trots att det tydligt av schemat i urvalsprocessen framgår att en mottagningskapacitet på cirka 3 000 ton ger ett poäng.

Svinryggens deponi Ab:s anläggning uppfyller inte heller kravet att anläggningen ska klara av att hantera animaliska biprodukter av kategori 2 och 3 enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (biproduktförordningen), vilket förutsätter hygienisering. Svinryggens deponi Ab innehar inget godkännande av den behöriga myndigheten enligt artikel 24.1 g) i biproduktförordningen. Enligt dess ansökan uppfyller anlägg-ningen inte de krav som ställts i bilaga V till kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 om genomförande av Europaparlamentets och rådet förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om genomförande av rådets direktiv 97/78/EG vad gäller vissa prover och produkter som enligt det direktivet är undantagna från veterinärkontroller vid gränsen (kommissionens genomförandeförordning). Någon validering av andra parametrar än standardparametrarna i enlighet med kapitel III avsnitt 2.1 i samma bilaga har inte fogats till Svinryggens deponi Ab:s ansökan och veterligen inte utförts. Svinryggens deponi Ab uppfyller inte de krav som på EU-nivå ställs gällande hygienisering av animaliska biprodukter av kategori 2 och 3. Landskapsregeringen borde även på denna grund ha uteslutit Svinryggens deponi Ab. Landskapsregeringen har dessutom genom flera kompletteringsskrifter gett Svinryggens deponi Ab möjligheten att förbättra sin ansökan.

Den mängd nettoproducerad metan som har angetts i Svinryggens deponi Ab:s ansökan är inte realistisk. Svinryggens deponi Ab har getts 5 poäng för primärt användningssyfte för nettoproducerad biogas trots att mängden vidareutnyttjande/försäljning av fordonsgas har sänkts i den uppdaterade versionen av deras ansökan. Landskapsregeringen har ge-nom flera kompletteringsskrifter gett Svinryggens deponi Ab möjligheten att förbättra sin ansökan och hjälpt till med beräkningarna. Svinryg-gens deponi Ab:s egenifyllda poäng har justerats.

Bifogade till Svinryggens deponi Ab:s ansökan har varit sex avsiktsförklaringar av kunder gällande gödselprodukter som inte innebär att något avtal har kommit till stånd mellan parterna. Någon särskild vikt vid avsiktsförklaringarna borde därför inte ha lagts i kategori ”5-åriga förbindelser med kunder/förbrukare”. Svinryggens deponi Ab har getts 3,25 poäng för gödselkunder. Svinryggens deponi Ab:s plan att konvertera deras egna fordon till att använda gas som drivmedel kan inte vara poänggivande då det endast i förlängningen innebär en sänkning av egna driftskostnader och det uttryckligen anges "förbindelser med kunder”. Trots detta har Svinryggens deponi Ab getts 0,25 för gaskunder.

Rimligheten i Svinryggens deponi Ab:s beräkningar gällande medeltalet för mottagningsavgifter under en 10 årsperiod kan ifrågasättas. Enligt Svinryggens deponi Ab:s ansökan överstiger kostnaderna intäkterna varje år fram till år 20. Trots detta har Svinryggens deponi Ab räknat med, och fått poäng för, mottagningsavgifter som vid år 10 ska vara 0 euro. Kalkylen är inte realistisk. Enligt 78 § 1 mom. avfallslagen (646/2011), tillämplig genom landskapslag (ÅFS 2018:83) om tillämpning av rikets avfallslag, ska kommunen för avfallshantering som kommunen ordnar ta ut en avfallsavgift som täcker kostnaderna för uppgiften. Enligt 84 § i samma lag tillämpas bestämmelserna också när kommunen har överfört serviceuppgifter till ett för ändamålet bildat bolag. Vid bedömningen av mottagningsavgifterna har landskapsregeringen inte beaktat Svinryggens deponi Ab:s ställning som kommunalägt bolag till vilket kommunala avfallsuppgifter har överförts.

Enligt 3, 32 och 33 § i avfallslagen ingår hanteringen av animaliska biprodukter inte i de serviceuppgifter som har överförts till Svinryggens deponi Ab. Svinryggens deponi Ab har genom deras ställning som kommunalägt bolag i ansökningsrundan haft flera fördelar som bl.a. har påverkat deras prissättning av de framtida tjänsterna. Det torde dock strida mot konkurrensneutraliteten att ett kommunalägt bolag tillämpar en sådan prissättning på en marknad, som inte, åtminstone till viss del, hör till kommunernas lagstadgade skyldigheter och inom sådan verksamhetsom de endast ska erbjuda i de fall det finns en sådan brist på marknaden. Landskapsregeringen har vid beviljande av stödet inte beaktat vilka delar av Svinryggens deponi Ab:s verksamhet som omfattas av upphandlingslagstiftningen samt vilka delar som inte är en kommunal angelägenhet.

Ålands landskapsregering har inkommit med ett yttrande. Landskapsregeringen har bestridit Ålandskomposten Ab:s yrkanden.

Landskapsregeringen har i sitt yttrande anfört bland annat följande:

Landskapsregeringens uppfattning är att något jäv inte förelåg. Att politiker är aktiva i flera organ är inte ovanligt på mindre orter och innebär inte i sig ett automatiskt jäv. Landskapsregeringen kan inte se någon specifik omständighet som var ägnad att rubba förtroendet för Camilla Gunell i det här ärendet, till exempel egen ekonomisk vinning.

Landskapsregeringen har i början av år 2018 tagit upp frågan om byggande av en biogasanläggning för att säkerställa en ekonomiskt och miljömässigt hållbar hantering av bioavfall på Åland. Under diskussioner med berörda aktörer framlades möjligheten att landskapsregering-en skulle bevilja investeringsstöd till byggande av en biogasanläggning. För att säkerställa att stödet skulle betalas ut till den för samhället mest effektiva lösningen valde landskapsregeringen att låta alla intresserade aktörer delta i ett konkurrensutsatt förfarande.

Stödet till biogasanläggningen är utformat i enlighet med bestämmelserna i landskapslagen (ÅFS 1988:50) om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om landskapsgaranti. Stödet har också utformats med beaktande av artikel 41 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget. Landskapsregeringen har anmält stödet till EU-kommissionen.

De 3.5.2019 fastställda principerna för beviljande av stöd innehåller särskilda krav som den sökande måste uppfylla eller förbinda sig vid för att komma i fråga för stöd. De sökanden som uppfyller de särskilda kraven utvärderas utifrån bedömningsfaktorerna. Bedömningsfaktorerna strävar efter att ge fördelar till en anläggning som ur flera samhälls-perspektiv ger den bästa samhällslösningen. Bedömningsfaktorerna är konkurrensneutrala. Endast bedömningsfaktorn nummer 10 om anläggningens placering ger vissa typer av aktörer fördel framför andra.

Två ansökningar om stöd kom in i rätt tid. Ingen av dem innehöll fullständig information om relevanta siffror att föra över till poängtabellen. Landskapsregeringen begärde därför in kompletterande information från båda sökandena och bad dem också att själva fylla i poängtabellen enligt sin egen bedömning. Siffrorna utvärderades efter att landskapsregeringen bedömde att båda sökandena hade gjort sina beräkningar kor-rekt och rimliga på ett relevant underlag. En sammanräkning av poängen visade att Svinryggen hade flest poäng. Därför beslutade landskapsregeringen att bevilja investeringsstödet till Svinryggen.

Svinryggens deponi Ab:s planerade anläggning bedömdes ha kapacitet att ta emot minst 3 000 ton bioavfall per år. Anläggningens teknik byggs upp av containrar som vardera kan ta emot 500 ton bioavfall per år. Av Svinryggens deponi Ab:s ansökan kan också utläsas att kalkylen innehåller en extra container, vilket bedömdes ge en total kapacitet på 3 500 ton/år. Landskapsregeringen har inte funnit skäl att ifrågasätta Svinryggens deponi Ab:s beräkningars rimlighet. I enlighet med regeln om interpolering mellan två poäng fick Svinryggens deponi Ab 1,5 po-äng.

Svinryggens deponi Ab:s planerade anläggning bedömdes kunna han-tera animaliska biprodukter i enlighet med regelverket. Eftersom Svinryggens deponi Ab uppgav andra parametrar än standardparametrarna ställde landskapsregeringen en fråga om i vilken mån parametrarna kan ändras så att biologiska risker kan reduceras i tillräcklig omfattning. På basen av svaren bedömde landskapsregeringen att Svinryggens teknik-lösning har förutsättning att genomgå validering med godkänt resultat.

Som bedömningsunderlag har landskapsregeringen använt den mängdmetan som Svinryggens deponi Ab angav efter flera kompletterade frågor, det vill säga 299 006 Nm3 per år. På basis av avfallet som kommer att rötas är det inte ett orimligt antagande att substratmixens metanpro-duktion sannolikt kan vara i storleksordningen 156,5 Nm3 metan per ton avfall. Efter korrigeringen och interpolering fick Svinryggens deponi Ab 0,25 poäng.

Enligt Svinryggens ansökan kommer mottagningsavgifterna aldrig att överstiga 170 euro/ton. Av Svinryggens ansökan framgår att derasberäknade medeltal för mottagningsavgifter under en 10-årsperiod är 97,50 euro/ton. Landskapsregeringen har inte funnit skäl att ifrågasätta beräkningarna. Så som utvärderingsmodellen är uppbyggd ska någon justering inte göras för sökandenas affärsmässiga risknivå och möjligheter till kapitaltillskott från ägarna i framtiden. De synpunkter som Ålandskomposten Ab har framfört i sina besvär angående marknadsmässig konkurrens har ingen betydelse i det här ärendet. Svinryggens deponi Ab räknar med att inkomsterna från gas- och biogödselförsäljningen ska överträffa hanteringskostnaderna och därmed är ingen mot-tagningsavgift motiverad.

Av Svinryggens ansökan framgår att fordonsgas är den planerade anläggningens huvudsakliga slutprodukt. Svinryggens deponi Ab har tilldelats 5 poäng.

Av Svinryggens deponi Ab:s ansökan framgår att bolaget avser att övergå till biogas i sina egna fordon, vilket är en förbrukning av fordonsgas som leder till de syften som landskapsregeringen eftersträvar med investeringsstödet till en biogasanläggning. I enlighet med regeln om interpolering mellan två poäng fick Svinryggens deponi Ab därför 0,75 poäng. Till ansökan har dessutom bifogats sex avsiktsförklaringar gällande gödselprodukt med jordbrukare. Avsiktsförklaringarna är ut-formade så att de binder parterna att verka för att ingå avtal när produktionen har startat. Bindande avtal kan rimligen inte ingås innan en anläggning ens har byggts. Av stödprinciperna framgår att ansökan ska innehålla ”eventuella förhandsbesked rörande avtal med kunder/förbrukare”. Svinryggens deponi Ab har därför fått 3,25 poäng (med avrundning till närmaste 0,25-tal).

Svinryggens deponi Ab har i gett en förklaring.

Ålandskomposten Ab har gett ett genmäle med anledning av landskapsregeringens yttrande och Svinryggens deponi Ab:s förklaring.

Svinryggens deponi Ab har gett en förklaring med anledning av Ålandskomposten Ab:s genmäle.

Ålandskomposten Ab har med anledning av Ålands landskapsregerings förklaring i ärendet diarienummer 5930/2/19, vilket är anhängigt i högsta förvaltningsdomstolen, och Svinryggens deponi Ab:s förklaring i detta ärende, gett ett genmäle.

Antecknas, att Ålandskomposten Ab har fusionerats med Ålbiocom Ab (tidi-gare Delfensdal Kom Ab) 30.11.2019.

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande

Högsta förvaltningsdomstolen har prövat ärendet.

1. Besvären avslås.

2. Ålandskomposten Ab:s yrkande på ersättning för rättegångskostnader avslås.

Skälen till högsta förvaltningsdomstolens avgörande

1. Huvudsaken

1.1 Ärendets natur

Enligt 25 § 2 mom. i självstyrelselagen för Åland får besvär över lagligheten av landskapsregeringens beslut anföras hos högsta förvaltningsdomstolen. Det aktuella ärendet gäller landskapsregeringens beslut om att bevilja Svinryggens deponi Ab investeringsstöd. Ärendet har drag av offentlig upphandling bland annat för att stödet har annonserats 3.5.2019 som ett anbudsförfarande. Det är ändå inte fråga om ett förfarande enligt lagen om offentlig upphandling eftersom det varit fråga om ett vederlagsfritt investeringsstöd. Konkurrensneutralitetsprincipen tilllämpas därför inte heller i ärendet. I ärendet ska följaktligen avgöras endast om beslutet om beviljande av investeringsstöd har varit lagstridigt på det sätt som framförts å ena sidan på grund av att en jävig person deltagit i beslutsfattandet och å andra sidan för att beslutet strider mot principerna om likabehandling och objektivitet.

1.2 Besvärsgrunden gällande jäv

Enligt 24 § 1 mom. i förvaltningslagen för landskapet Åland (ÅFS 2008:9) får en tjänsteman inte delta i eller närvara vid behandlingen av ett ärende, om han eller hon är jävig. Bestämmelserna om jäv för tjänstemän gäller också ledamöter i ett kollegialt organ och andra som deltar i behandlingen av ett ärende samt den som förrättar inspektion.

Bestämmelser om jäv ingår i 24 § 2 mom. 1-5 punkten i samma lag. Därutöver är en tjänsteman enligt 24 § 2 mom. 6 punkten jävig om det finns någon annan omständighet som är ägnad att rubba förtroendet för tjänstemannens opartiskhet i ärendet.

Ålandskomposten Ab har i sina besvär framfört att vicelantrådet Camilla Gunell som har fattat det besvärsunderkastade beslutet om inve-steringsstöd åt Svinryggens deponi Ab i landskapsregeringens namn har varit jävig i ärendet för Gunell har vid tiden för beslutsfattandet även varit ordförande för stadsfullmäktige i Mariehamn. Mariehamn stad äger direkt och indirekt cirka 48 % av aktierna i Svinryggens deponi Ab.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att ovan nämnda fakta inte har gett upphov till jäv enligt de direkta jävsgrunderna enligt 24 § 2 mom. 1-5 punkterna i förvaltningslagen för landskapet Åland. Dessa omständigheter kan inte heller anses ha rubbat Gunells opartiskhet enligt 6 punkten i samma moment. Således har det inte framkommit att Ålands landskapsregerings beslut skulle ha fattats i strid med bestämmelserna om jäv.

1.3 Besvärsgrunderna gällande principerna om likabehandling och objektivitet

1.3.1 Tillämpade rättsnormer

Enligt 13 § i landskapslagen om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om landskapsgaranti ska landskapsstyrelsen på lämpligt sätt tillkännage för vilket ändamål lån, räntestöd, landskapsgaranti eller understöd kan sökas och inom vilken tid ansökan bör vara inlämnad. Av tillkännagivandet ska även framgå villkoren för de medel eller garantier som beviljas samt den utredning som ska företes till stöd för ansökan. Villkor som är fastslagna i lag behöver dock inte tillkän-nages.

Enligt 4 § i förvaltningslagen för landskapet Åland ska myndigheterna bemöta dem som uträttar ärenden hos förvaltningen jämlikt och använda sina befogenheter enbart för syften som är godtagbara enligt lag. Myndigheternas åtgärder ska vara opartiska och stå i rätt proportion till sitt syfte. Åtgärderna ska skydda förväntningar som är berättigade enligt rättsordningen.

Enligt 19 § 1 mom. i samma lag är en handling som har tillställts en myndighet bristfällig, ska myndigheten uppmana avsändaren att komplettera handlingen inom en viss tid, om det inte är onödigt med tanke på avgörandet av ärendet. Avsändaren av handlingen ska upplysas om hur handlingen ska kompletteras.

Enligt 3 mom. i samma paragraf får en part också på eget initiativ komplettera sin ansökan eller någon annan handling som parten har gett in för behandlingen av ett ärende samt under behandlingens lopp lämna in sådana handlingar som behövs för att ärendet ska kunna avgöras.

1.3.2 De av landskapsregeringen fastställda principerna för beviljande av stöd

Landskapsregeringen har 3.5.2019 fastställt principer för beviljande av investeringsstöd för biogasanläggning.

I beslutsskälen konstateras bland annat att det finns ett behov av en ekonomiskt och miljömässigt hållbar och långsiktig hantering av bioavfall från hushåll, offentlig sektor och företag på Åland. I bioavfall ingår animaliska biprodukter av kategori 2 och 3 enligt EU-förordning 1069/2009. De sammanlagda mängder bioavfall från det åländska samhället, som inte redan rötas, bedöms utgöra en hållbar grund för etablering av en (1) biogasanläggning för hantering av dessa avfall. Utgångspunkten är således att landskapsregeringen tilldelar investeringsstöd till ett (1) projekt.

I principerna fastställs processen för beviljandet av stöd på följande sätt:

Bland de inkomna ansökningarna väljs det projekt som bedöms ha den lämpligaste lösningen. För att bidra till en långsiktigt hållbar avfallshantering måste ansökan uppfylla följande krav för att beaktas:

1. Biogasanläggningen ska ha kapacitet att ta emot minst 3 000 ton bioavfall per år. Anläggningen ska klara av att hantera animaliska biprodukter av kategori 2 och 3 enligt EU-förordning 1069/2009, vilket förutsätter hygienisering.

2. Biogasanläggningen ska ha en nettoproduktion av biogas som ska användas för energiändamål utanför biogasanläggningens interna processer.

3. Rötresten ska förädlas till en godkänd godselprodukt för jordbruket vilket förutsätter att den ska ha en fastställd typbeteckning enligt landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om gödselfabrikat (2007:96) samt uppfylla kraven i Ålands landskapsregerings beslut om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om gödselmedel (1996:82), ändrad genom ÅFS 2011/116.

4. Mottagningsavgifter för respektive avfallstyp ska inte överstiga 170 €/ton, exkluderat indexjustering (2018 referensår).

5. Anläggningen ska vara driftsatt senast 3 år efter beslut om beviljande av investeringsstöd och anläggningen ska ha utvecklats och optimerats för att nå de ställda kraven och planerad produktion senast efter 6 år efter beslutet.

Av de ansökningar som uppfyller de ställda kraven gör landskapsregeringen en bedömning och den anläggning som på basis av poäng och helhetslösning bedöms ge det bästa resultatet beviljas investeringsstöd. De faktorer som bedöms är:

1. Anläggningens mottagningskapacitet per år (ton). En större mängd bedöms som fördelaktigt.

2. Mängd nettoproducerad metan per år (Nm3) som kan nyttjas utanför biogasanläggningens egna processer. En större mängd metan bedöms som fördelaktigt.

3. Mängd gödselprodukt (ton torrsubstans) som produceras per år. En större mängd gödselprodukt bedöms som fördelaktigt.

4. Primärt användningssyfte för nettoproducerad biogas. Användningssyfte bedöms fördelaktigast genom följande fallande ordning:

a. Uppgraderad till fordonsgas. Måste uppfylla EN 16723-2

b. Elproduktion

c. Värmeproduktion

5. Omhändertagande av koldioxid om biogasen uppgraderas. Koldioxid som lagras eller nyttjas på annat sätt än att släppas ut i atmosfären be-döms som fördelaktigt.

6. Omhändertagande av djurkroppar från självdöda nötkreatur, får, hästar, grisar med mera. Om anläggningen kan omhänderta djurkroppar bedöms det som fördelaktigt.

7. Ekologisk gödselprodukt. Gödselprodukt som uppfyller kraven i EU-förordning 889/2008 för ekologisk odling bedöms som fördelaktigt.

8. 5-åriga förbindelser med kunder/förbrukare av biogas. En större del av produkterna långsiktigt knutna till kunder/förbrukare bedöms som fördelaktigt.

9. 5-åriga förbindelser med kunder/förbrukare av gödselprodukt. En större del av produkterna långsiktigt knutna till kunder/förbrukare be-döms som fördelaktigt.

10. Anläggningens placering. Placering nära liknande verksamhet för att sträva till minimal miljöpåverkan bedöms som fördelaktigt.

11. Medeltal för mottagningsavgifter under en 10 års period, exkluderat indexjustering (2018 referensår). Lägre avgifter bedöms som fördelaktigt.

Som en bilaga till principerna finns ett schema för bedömningsfaktorer och poäng. Om det planerade resultatet faller inom intervallet mellan två poäng interpoleras ett exakt värde fram.

1.3.3 Utredningen i ärendet och rättslig bedömning

Ålands landskapsregering har med sitt beslut 3.5.2019 offentliggjort principer för beviljande av investeringsstöd för en biogasanläggning för rötning av bioavfall på Åland. Enligt beslutet har ett förfarande fastställts, enligt vilket en sökande kan beviljas investeringsstöd som ska uppgå till maximalt 20 procent av byggnadskostnaderna. Inom utsatt tid har två ansökningar inkommit. Ålands landskapsregering har 16.10.2019 beslutat bevilja investeringsstödet åt Svinryggens deponi Ab. Enligt beslutsskälen har Svinryggens deponi Ab sammantaget de bästa förutsättningarna att uppföra och bedriva en biogasanläggning. Beslutet stöds även av att Svinryggens deponiområde enligt landskapets avfallsplan från 2010 ska utvecklas till ett centrum för avfallsverksamhet på Åland. Enligt den utvärderingstabell som bilagts beslutet har Svinryggens deponi Ab:s ansökan beviljats 27,25 poäng och Ålandskomposten Ab:s ansökan 24,75 poäng.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att kriterierna för att beakta en ansökan om investeringsstöd enligt de i landskapsregeringens beslut 3.5.2019 fastställda principerna är ickediskriminerande och objektiva. När stöd beviljas för ett investeringsprojekt som är under planering grundar sig beviljandet av stödet oundvikligen på sökandenas egen anmälan om den planerade anläggningens egenskaper.

I ärendet har inte framkommit skäl att ifrågasätta riktigheten i de uppgifter Svinryggens deponi Ab har lämnat om anläggningens mottagningskapacitet, metanproduktionens nettoproduktionsmängd eller den producerade biogasens primära användningssyfte. Landskapsregeringen har följaktligen kunnat beakta Svinryggens deponi Ab:s ansökan och poängsätta den på det sätt som framgår ur det besvärsunderkastade beslutet.

Vad gäller kraven på hanteringen av animaliska biprodukter kan konstateras att hanteringssätt enligt biproduktförordningen enligt kommissionens förordnings (EU) nr 142/2011 bilaga V är, förutom omvandling enligt standardparametrar, även omvandling enligt andra än standardparametrarna, under förutsättning att den som ansöker om sådan användning visar att dessa parametrar garanterar att biologiska risker reduceras i tillräcklig omfattning. De av landskapsregeringen fastställda kriterierna om hantering enligt biproduktsförordningen skulle inte möjliggöra endast användning av standardparametrarna. Eftersom det är fråga om stöd åt en biogasanläggning under planering, har det inte i ansökningsskedet varit möjligt att förutsätta en genomförd validering enligt biproduktsförordningen. Under rådande omständigheter bör det anses räcka att landskapsregeringen, utgående från den tilläggsinformation Svinryggens deponi Ab har lämnat, har bedömt att anläggningen kan erhålla den validering som krävs enligt biproduktsförordningen. Svinryggens deponi Ab:s ansökan har således kunnat tas i beaktande.

Landskapsregeringen har förutom de skriftliga ansökningarna och tilläggsinformationen beaktat även de båda sökandenas muntligen lämnade upplysningar. Båda sökandena har getts möjlighet att komplettera sina ansökningar efter att ansökningstiden löpt ut. Förfarandet har inte varit i strid med principen om likabehandling.

I principerna för beviljande av investeringsstöd har inte uttryckligen förutsatts att gas eller gödsel som producerats i anläggningen används av en utomstående kund. Följaktligen har Svinryggens deponi Ab:s plan att utnyttja i anläggningen producerad biogas i sina egna fordon kunnat poängsättas. I ljuset av de 3.5.2019 fastställda kriterierna och av att det varit fråga om att stöda en anläggning under planering har även preliminära förbindelser kunnat tas i beaktande.

Svinryggens deponi Ab har i sin ansökan uppgett en mottagningsavgift vars medeltal för en tioårsperiod varit lägre än det medeltal Ålandskomposten Ab har uppgett. Enligt den utredning som lämnats i ärendet har landskapsregeringen inte begått fel då den bedömt att Svinryggens deponi Ab:s prissättning trots detta varit trovärdig och i enlighet med 78 § 1 mom. i avfallslagen (646/2011). Det besvärsunderkastade beslutet är inte i strid med principen om likabehandling endast på den grunden att Svinryggens deponi Ab som offentligägt bolag har möjlighet att fastställa mottagningsavgifter som är förmånligare än en privat konkurrents.

I ljuset av den utredning som lämnats i ärendet har bedömningen av ansökningarna om investeringsstöd baserat sig på de principer som fastställts i beslutet 3.5.2019 om kriterier för beviljande av stödet. Endast kraven på hanteringen av biprodukter har ändrats genom beslutet 16.10.2019, eftersom ingendera sökanden uppgav sig kunna hantera alla biprodukter av kategori 2 och 3 enligt biproduktsförordningen. Av utredningen i ärendet framgår inte att Svinryggens deponi Ab inte skulle uppfylla eller inte skulle förutsättas uppfylla de kriterier för beviljande av investeringsstödet som följer av landskapsregeringens beslut 3.5.2019 och 16.10.2019 eller dess egen ansökan.

På ovan nämnda grunder har det inte i ärendet framkommit att landskapsregeringens beslut skulle strida mot principerna om likabehandling och objektivitet och därför vara lagstridigt. Därför, och med beaktande av de yrkanden som framställts i högsta förvaltningsdomstolen och den utredning som erhållits i ärendet, ska besvären avslås.

2. Ålandskomposten Ab:s rättegångskostnader

Med hänsyn till hur ärendet har slutat och 74 § i förvaltningsprocesslagen (586/1996) får Ålandskomposten Ab själv bära sina rättegångskostnader i högsta förvaltningsdomstolen.

Ärendet har avgjorts av president Kari Kuusiniemi samt justitieråden Leena Äärilä, Vesa-Pekka Nuotio, Anne Nenonen, och Tero Leskinen. Föredragande Mirka Kuisma.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.