Högsta förvaltningsdomstolens korta referat: 2020

Resultatsidor

1-20 21-40 41-47

29.6.2020/2857
Markanvändning och byggande - Bygglov - Lager för sprängutrustning - Brandfarlig byggnad - Avståndskrav
26.6.2020/2818
Extraordinärt ändringssökande - Återställande av försutten tid - Tidsfrist som kan återställas - Internationellt skydd - Ansökan om förbud mot verkställighet
26.6.2020/2812
Klientavgifter - Socialvård - Boendeservice - Inkomster som beaktas vid bestämmande av avgift - Sparlivförsäkring - Värdestegring
26.6.2020/2804
Utlänningsärende - Internationellt skydd - Dröjsmål vid rättegång - Gottgörelse för dröjsmål - Skälig gottgörelse - Höjd gottgörelse - Afghanistan
26.6.2020/2772
Inkomstbeskattning - Skattepliktig inkomst - Samfälld förmån - Samfälld skog - Ränta på andelskapitalet
18.6.2020/2658
Utlänningsärende - Fortsatt uppehållstillstånd - Allmänna villkor för beviljande av uppehållstillstånd - Kringgående av bestämmelserna om inresa eller vistelse i landet - Förfalskad handling
18.6.2020/2641
Markanvändning och byggande - Generalplan - Vindkraft - Konsekvensbedömning - Tillräcklig utredning - Art som avses i habitatsdirektivets bilaga IV (a) - Varg
3.6.2020/2426
Rättshjälp - Asylsökande - Muntlig förhandling - Kostnader av att infinna sig vid domstol - Myndighetens utredningsskyldighet - Rättvis rättegång
3.6.2020/2414
Beslutets delgivningssätt - Vanlig delgivning - Delgivning med elektroniskt meddelande - Delgivning per brev - Förvaltningsdomstolens beslut - Ändringssökande hos högsta förvaltningsdomstolen - Besvärstidens begynnelsetidpunkt
1.6.2020/2395
Djurskydd - Tillsyn - Förbud och förelägganden - Anmälan till regionförvaltningsverket - Yrkesmässigt eller annars storskaligt hållande av sällskaps- eller hobbydjur - Hållande av katter
20.5.2020/2193
Ansökan om att få ett personligt biträde till lektionerna - Grundläggande utbildning - Tjänsteinnehavarens beslut om särskilt stöd - Beslutsskäl - Partiellt besvärstillstånd - Bristfälliga beslutsskäl - Återförsända ärendet
20.5.2020/2184
Fastställande av klientavgifter inom dagvården - Underlåtenhet att meddela inkomster - Fastställande av en högsta avgift - Grundbesvär - Lagakraftvunna beslut om avgift
13.5.2020/2058
Legitimation som veterinär - Utomlands avlagd veterinärexamen - Klinisk praktik - Prov i klinisk praktik (OSCE-tentamen) - Avslag på ansökan - Avbrytande av praktik - Ändringssökning som förutsätter besvärstillstånd
28.4.2020/1882
Rättshjälp - Begäran om avgörande - Avslag på rättshjälpsansökan - Internationellt skydd - Ny ansökan - Sökande av ändring i Migrationsverkets beslut
9.4.2020/1651
Kommunens kostservicechefs beslut om fastställande av matlistor - Utelämnande av parallell dricka och parallellt pålägg - Faktisk förvaltningsverksamhet - Kommunallagen - Omprövningsbegäran - Besvär - Avvisa utan prövning
8.4.2020/1605
Markanvändning och byggande - Bygglov - Generalplan - Specialområde - Vattenområde - Särskild bestämmelse - Behovet av planering på strandområden
8.4.2020/1604
Kommunalärende - Hyresavtal för affärslokal - Hyresavtals längd - Fem år och fem optionella år - Ekonomisk fördel - Fastställande av hyrans marknadsmässighet
2.4.2020/1511
Miljötillstånd - Industriutsläppsdirektivet - Nya BAT-slutsatser - Översyn av tillstånd - Natura 2000-område - Behovet av en Natura-bedömning
27.3.2020/1415
Utlänningsärende - Internationellt skydd - Ny ansökan - Prövning av ny ansökan - Asylsamtal
27.3.2020/1408
Utlänningsärende - Internationellt skydd - Sur place - Religiös övertygelse - Ny ansökan - Prövning av ny ansökan - Muntlig förhandling i förvaltningsdomstolen
Resultatsidor

1-20 21-40 41-47

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.