23.12.2020/4411

Miljöskyddslagen - Miljötillstånd - Flygplats - Besittning av verksamhetsområdet - Upphörande av arrenderätt - Ny verksamhet - Ny tillståndsansökan - Samfälld effekt - Meddela förbud av verksamheten

En flygförening hade beviljats ett miljötillstånd som var i kraft tillsvidare för hobby- och sportflygning på en flygplats belägen på ett av staden arrenderat område. Verksamheten och arrenderätten hade upphört. Tillståndsmyndigheten hade inte meddelat att tillståndet hade upphört att gälla eller att det blivit återkallat.

Tillståndsmyndigheten beviljade stadens fastighetssektor miljötillstånd för bland annat flygverksamhet på samma område där flygföreningen tidigare hade beviljats tillstånd. Tillståndssökanden ägde flygplatsområdet och det var också i sökandens besittning. Förvaltningsdomstolen upphävde beslutet och återförsände det till tillståndsmyndigheten för ny behandling. Enligt förvaltningsdomstolen skulle den samfällda effekten av den i ansökan avsedda verksamheten och verksamheten enligt det tidigare åt flygföreningen beviljade tillståndet bedömas.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att flygföreningens verksamhet enligt tillståndet förutsatte att föreningen hade rätt till besittning av det i tillståndet avsedda verksamhetsområdet. Föreningens arrenderätt hade upphört och ärendet var till den delen klart. I miljöskyddslagen ingår ingen bestämmelse om att verksamhetsidkaren kan förpliktas att ansöka om återkallande av ett beslut omedelbart när verksamheten har upphört, men på initiativ av tillståndsmyndigheten eller kommunen kan beslutas att tillstånd ska upphöra att gälla bland annat om verksamheten varit avbruten i fem år.

I lagen fanns ingen bestämmelse om hinder för att bevilja miljötillstånd för samma verksamhetsfastighet för ny verksamhet om meddelanden om den förra verksamhetens avslutande inte ännu getts eller den förra verksamheten inte ännu var godkänt avslutad. Ur tillståndsansökan framgick att stadens avsikt hade varit att det ansökta tillståndet och verksamheten enligt det skulle ersätta föreningens tillståndsenliga verksamhet då den upphört. Det var inte sökandens avsikt att båda verksamhetsidkarna samtidigt på fastigheten skulle idka den i de olika miljötillstånden avsedda verksamheten. Det var därför i praktiken inte möjligt att på samma område idka de ifrågavarande verksamheterna parallellt eller annars samtidigt. Följaktligen var det inte behövligt att bedöma den samfällda effekten av verksamheterna och tillståndsmyndighetens beslut baserade sig inte på otillräcklig utredning över den samfällda effekten av verksamheterna.

I tillståndet ingick dessutom en bestämmelse enligt vilken den tillståndsenliga verksamheten inte var tillåten om det på området idkades verksamhet med stöd av flygföreningens miljötillstånd. Syftet med bestämmelsen var att säkra den faktiska situationen att verksamhet med stöd av de två miljötillstånd som beviljats för fastigheten inte under några omständigheter kunde ske samtidigt. Tillståndsbestämmelsen kunde inte under dessa omständigheter anses lagstridig.

I ärendet hade inte heller i övrigt framkommit att det rått oklarhet om hur förpliktelserna i det tidigare beviljade tillståndet var riktade, eller att meddelanden som anslöt till verksamhetens upphörande inte kunde ges, eller att ett beslut om att detta tillstånd upphör inte kunde ges separat.

Förvaltningsdomstolens beslut upphävdes och då förvaltningsdomstolen inte hade uttalat sig om vissa andra besvär eller besvärsgrunder, återförsändes ärendet till förvaltningsdomstolen för ny behandling.

Miljöskyddslagen 48 § 1 och 2 mom., 49 §, 88 § och 93 §

Ärendet har avgjorts av justitieråden Mika Seppälä, Tuomas Kuokkanen, Taina Pyysaari, Jaakko Autio och Monica Gullans samt miljösakkunnigråden Janne Hukkinen och Anna-Liisa Kivimäki. Föredragande Irene Mäenpää.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.