20.11.2020/4250

Mervärdesskatt - Avdragsrätt - Begränsningar av avdragsrätten - Personbil - Paketbil - Fordon som används i dejourverksamhet - Bruk för privat körande

A Ab idkade elöverföringsverksamhet. Bolaget hade för elöverföringens dejourverksamhet fordon som var registrerade som person- och paketbilar. Enligt utredningen i ärendet användes fordonen förutom i körningar som anknöt till företagets dejourverksamhet även för bolagets arbetstagares privata körningar under dejourtid, såsom handlande. Detta bruk av fordonen under dejourtid möjliggjorde enligt företaget en möjligast snabb beredskap att svara på felanmälningar.

Av begränsningarna av avdragsrätten för personbilar enligt 114 § i mervärdesskattelagen följer att redan en ringa användning av en personbil i privatbruk hindrar möjligheten att göra avdrag. Kostnader som hänför sig till paketbilar är avdragsgilla enligt 117 § i mervärdesskattelagen endast till den del bilen har använts för det ändamål avdragsrätten gäller.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att fordonen inte, till den del de användes för bolagets arbetstagares privata körningar under dejourtid, var i sådant bruk som berättigade till avdrag. Bolaget hade därför inte till någon del rätt att avdra de mervärdesskatter som ingick i kostnaderna för anskaffning och användning av personbilarna och inte heller de mervärdesskatter som ingick i motsvarande kostnader för paketbilarna till den del paketbilarna användes för arbetstagarnas privata körningar.

Skatteförvaltningens förhandsavgörande gällande mervärdesbeskattning för tiden 19.11.2018 - 31.12.2019

Mervärdesskattelagen 102 §, 114 § 1 mom. 5 punkten, 2 mom. och 3 mom. samt 117 §

Ärendet har avgjorts av justitieråden Irma Telivuo, Hannele Ranta-Lassila, Leena Äärilä, Vesa-Pekka Nuotio och Joni Heliskoski. Föredragande Marita Eeva.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.