6.11.2020/4195

Klientavgifter inom social- och hälsovården - Kommunal avgift - Hemservice - Inkomster som ska beaktas - Stipendier som betalas på grund av studier - Stipendium som beviljats för doktorsavhandling

Frågan i högsta förvaltningsdomstolen gällde hur A:s inkomster under år 2017 skulle beaktas då hemserviceavgiften för barnfamiljer fastställdes i X stad.

Enligt utredning i ärendet bestod A:s inkomster år 2017 av stipendier från två olika stiftelser. Det ena var till sitt belopp 11 250 euro, det andra 12 000 euro och båda hade inbetalats på A:s konto år 2017. Enligt stipendiebesluten var stipendierna beviljade för A:s arbete med sin doktorsavhandling.

Som inkomster vid bestämmande av betalningsförmåga i fråga om service i hemmet ska enligt 29 § i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården inte beaktas bland annat stipendier som betalas på grund av studier eller andra motsvarande stöd. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att bestämmelsens ordalydelse skulle tolkas så att ett sådant stipendium omfattade även stipendium för fortsatta studier, i detta fall arbetet med en doktorsavhandling i samband med en doktorsexamen. Eftersom ovan nämnda stipendier hade utbetalats åt A uttryckligen för arbete med doktorsavhandlingen kunde de inte beaktas som inkomster som påverkade familjens betalningsförmåga.

Högsta förvaltningsdomstolen upphävde förvaltningsdomstolens beslut och det beslut social- och hälsovårdsnämndens sektion för individärenden i X stad hade fattat.

Omröstning 4 - 1 om beviljandet av besvärstillstånd och slutresultatet i beslutet.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Eija Siitari, Outi Suviranta (skiljaktig), Petri Helander, Toomas Kotkas och Ari Wirén. Föredragande Kaisa Pärssinen-Knight.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.