18.9.2020/3692

Intressebevakning i förmyndarverksamheten - Fastställelse av en intressebevakningsfullmakt - Betydelse av att fullmaktsgivaren motsätter sig

A hade undertecknat en intressebevakningsfullmakt och bemyndigat B att företräda sig själv i ekonomiska angelägenheter och andra personliga ärenden vars innebörd A inte längre kan förstå vid den tidpunkt då fullmakten ska användas.

B hade i sin ansökan till magistraten bett om att magistraten fastställer den ovan nämnda av A undertecknade intressebevakningsfullmakten. A hade motsatt sig fastställelsen och ansett den för tidig. Magistraten avslog B:s ansökan. Enligt magistratens beslut hade A inte utretts ha förlorat förmågan att på grund av sjukdom, störningar i de psykiska funktionerna eller försvagat hälsotillstånd eller av någon annan motsvarande orsak sköta de angelägenheter fullmakten avsåg.

Förvaltningsdomstolen hade till övriga delar avslagit B:s besvär men upphävt magistratens beslut till den del magistraten hade avslagit ansökan om att fastställa intressebevakningsfullmakten att sköta ekonomiska angelägenheter. Förvaltningsdomstolen återförvisade ärendet till magistraten för en fastställelse av intressebevakningsfullmakten till denna del. Förvaltningsdomstolen ansåg det blivit utrett att A på grund av sin sjukdom huvudsakligen hade förlorat förmågan att sköta sina ekonomiska angelägenheter.

Högsta förvaltningsdomstolen upphävde på besvär av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata förvaltningsdomstolens beslut till den del magistratens beslut hade upphävts och ärendet återförvisats till magistraten (numera Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata) för en fastställelse av intressebevakningsfullmakten till den del den gällde ekonomiska ärenden.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att A konsekvent hade motsatt sig en fastställelse av intressebevakningsfullmakten och meddelat att hen var kapabel att själv sköta sina ekonomiska angelägenheter. A hade vidare i högsta förvaltningsdomstolen framfört en önskan om att återkalla fullmakten. I bedömningen av förutsättningarna för en fastställelse av fullmakten kunde fullmaktsgivarens subjektiva åsikt ändå inte ges avgörande betydelse utan också annan utredning om fullmaktsgivarens funktionsförmåga skulle tas i beaktande. Till denna del konstaterade högsta förvaltningsdomstolen att A:s egen uppfattning och den utredning som inlämnats om hens funktionsförmåga inte var sinsemellan motstridiga. I ärendet hade därför inte lämnats tillräcklig utredning om att A på grund av sjukdom, störningar i de psykiska funktionerna eller försvagat hälsotillstånd eller av någon annan motsvarande orsak hade förlorat förmågan att sköta sina ekonomiska angelägenheter. Det fanns inte förutsättningar för att fastställa intressebevakningsfullmakten till den del den gällde ekonomiska ärenden.

Lagen om intressebevakningsfullmakt 10 § 1 mom. och 24 § 1 mom. 3 punkten

Ärendet har avgjorts av justitieråden Riitta Mutikainen, Kari Tornikoski, Tuomas Kuokkanen, Taina Pyysaari och Pekka Aalto. Föredragande Minna Miettinen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.