1.7.2020/2846

Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården - Rätt att använda yrkesbeteckningen - Utbildning som genomgåtts i Finland eller inom EU- eller EES-området - Psykoterapeut

X hade ansökt om rätt att få använda den skyddade yrkesbeteckningen psykoterapeut på grundval av en utbildning som ett universitet inom Förenade konungariket Storbritanniens utbildningsväsen utfärdat X betyg på. Utbildningen hade i Finland ordnats på finska i samarbete mellan nämnda universitet och ett finskt aktiebolag inom utbildningsbranschen.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) hade avslagit ansökan efter att ha avgjort ärendet enligt 6 § 2 mom. i lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer (yrkeskvalifikationslagen) och annan sådan lagstiftning som tillämpas bland annat på personer som genomgått utbildning i en EU-stat eller EES-stat.

X ansökte om återbrytande av Valviras beslut. Enligt X grundade sig beslutet på uppenbart oriktig tillämpning av lag eftersom utbildningen hade genomförts i Finland. Därför borde 5 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och 2 a § i motsvarande förordning ha tillämpats på ansökan.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att en utbildning enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och yrkeskvalifikationslagen har erhållits i den medlemsstat inom europeiska unionen vars behöriga organ har utfärdat betyg över genomförd utbildning oberoende av i vilken stat personen i fråga i verkligheten har deltagit i utbildningen. En utbildning över vilken betyg hade utfärdats av och vars ansvariga organisatör var ett universitet inom Förenade konungariket Storbritanniens utbildningsväsen kunde inte anses vara en utbildning som personen i fråga har genomgått i Finland enligt 5 § 2 mom. i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Ansökan om återbrytande avslogs.

Lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 3 a §, 5 § 2 mom. och 8 §

Lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer (yrkeskvalifikationslagen) 1 §, 3 § 1 mom. 3 och 7 punkten

Ärendet har avgjorts av justitieråden Anne E. Niemi, Outi Suviranta, Janne Aer, Toomas Kotkas och Antti Pekkala. Föredragande Riitta Hämäläinen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.