28.4.2020/1882

Rättshjälp - Begäran om avgörande - Avslag på rättshjälpsansökan - Internationellt skydd - Ny ansökan - Sökande av ändring i Migrationsverkets beslut

Ändringssökanden hade anhållit om rättshjälp för att söka ändring i Migrationsverkets beslut, med vilket hens tredje ansökan om internationellt skydd hade avvisats utan prövning. Rättshjälpsbyrån hade avslagit ansökan. Byrån konstaterade i sitt avgörande att sökande av ändring i Migrationsverkets beslut skulle vara uppenbart oändamålsenligt i jämförelse med den nytta sökanden skulle få, eftersom det inte lagts fram nya fakta eller betydelsefulla uppgifter i asylärendet. Förvaltningsdomstolen avslog ändringssökandens begäran om avgörande.

Enligt förarbetena till rättshjälpslagen kan rättshjälp endast undantagsvis vägras på basis av en förhandsprövning av utgången i huvudsaken. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att det ska tas en särskilt förbehållsam inställning till en sådan förhandsprövning när det är frågan om rättshjälpsansökan beträffande sökande av ändring i asylärenden, även då rättshjälpsansökan gäller sökande av ändring i beslut på en ny ansökan. Det kan, medan ärendet är anhängigt, ske sådana ändringar i sökandens omständigheter eller i säkerhetssituationen i sökandens ursprungsland, som påverkar ärendets utgång. Därtill bör beaktas att felaktiga negativa beslut kan ha allvarliga följder för en asylsökande som avvisas till sitt hemland. Rättshjälpsbyrån kan av dessa skäl som regel inte vid rättshjälpsprövningen redan på förhand säkra sig på ett tillräckligt pålitligt sätt om att beviljande av rättshjälp för sökande av ändring i ett asylärende skulle vara uppenbart oändamålsenligt i jämförelse med den nytta sökanden skulle få, även om det varit frågan om en ny ansökan.

Högsta förvaltningsdomstolen upphävde förvaltningsdomstolens och rättshjälpsbyråns beslut och beviljade rättshjälp åt sökanden.

Finlands grundlag 21 § 2 mom.

Rättshjälpslagen 1 § 1 mom. och 7 § 2 punkten

Ärendet har avgjorts av justitieråden Riitta Mutikainen, Kari Tornikoski, Monica Gullans, Pekka Aalto och Tero Leskinen. Föredragande Ilona Leinonen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.