29.12.2020/H1122

Utkomststöd - Inkomster och utgifter som ska beaktas vid beviljande av grundläggande utkomststöd - Fackförbunds medlemsavgift - Inkomster som motsvarar av arbetet förorsakade utgifter - Arbetsmarknadsstöd - Socialförmåner

Folkpensionsanstalten hade beviljat A utkomststöd för tiden 1.3. - 31.8.2018. A hade begärt omprövning av beslutet bland annat så att fackförbundets medlemsavgift tas i beaktande som utgift i uträkningen av det grundläggande utkomststödet. Folkpensionsanstaltens center för omprövning avslog A:s omprövningsbegäran och förvaltningsdomstolen avslog A:s besvär.

Högsta förvaltningsdomstolen beviljade A besvärstillstånd till denna del. I sitt avgörande konstaterade högsta förvaltningsdomstolen att ett fackförbunds medlemsavgift inte hör till utgifterna enligt 7 b § i lagen om utkomststöd. När utkomststöd beviljas kan medlemsavgiften till ett fackförbund som en av arbetet förorsakad utgift dras av från motsvarande inkomst enligt 11 § 2 mom. 3 punkten i lagen om utkomststöd.

A hade inga inkomster av arbete från vilka fackförbundets medlemsavgift hade kunnat avdras. Arbetsmarknadsstöd eller övriga socialförmåner som A fick under den tid utkomststödsbeslutet avsåg kunde inte anses utgöra inkomster enligt 11 § 2 mom. 3 punkten i lagen om utkomststöd. Följaktligen kunde fackförbundets medlemsavgift inte beaktas vid fastställandet av A:s grundläggande utkomststöd. Högsta förvaltningsdomstolen ändrade inte slutresultatet i förvaltningsdomstolens beslut.

Lagen om utkomststöd 1 § 1 mom., 7 §, 7 a §, 7 b § 1 mom. samt 11 § 1 mom. och 2 mom. 3 punkten

Ärendet har avgjorts av justitieråden Eija Siitari, Outi Suviranta, Janne Aer, Toomas Kotkas och Antti Pekkala. Föredragande Mirka Kallio.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.